ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ความเต็มใจจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay of out-patients in Universal Coverage Policy at Hang Dong Hospital, Chiang Mai Province / ฐิติมา น้อยวินิจ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหางดง
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ค่ารักษาพยาบาล -- เชียงใหม่
762 ความเป็นชายขอบและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว / วาสนา ละอองปลิว / 2546 /Full Text
Subject
ปะหล่อง
ดาระอั้ง
ชนกลุ่มน้อย -- เชียงใหม่
763 ความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ทรงศักดิ์ กฤติยาภิชาตกุล / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว -- เชียงใหม่
การศึกษา -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
764 ความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจฟาร์มนกกระจอกเทศ ในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทวัต ตันสุหัช / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
ธุรกิจฟาร์มนกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศ
765 ความเป็นไปได้ของการลงทุนร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = A Feasibility study on the investment of a health product store in Mueng district, Lampang province / อัญชัญ โยธาวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ลำปาง
ร้านค้า -- ลำปาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
766 ความเปรียบในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / ขนิษฐา รัติวนิช / 2546 /Full Text
Subject
ชาดก
วรรณกรรมพุทธศาสนา
ปัญญาสชาดก
วรรณคดีไทย (ภาคเหนือ)
767 ความแปลกแยกทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี / หวันอับดุลเลาะฮ์ ทรงเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
ปัตตานี -- การเมืองและการปกครอง
ชาวไทยมุสลิม -- ปัตตานี
ชาวไทยมุสลิม -- แง่การเมือง
ความแปลกแยก
768 ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Spiritual well-being of the elderly with lung cancer / นงเยาว์ กันทะมูล / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต
ปอด -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ปอด -- มะเร็ง
Dissertation, academic -- nursing
Spiritualsm
lung neoplasms -- in old age
769 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร = Employee commitment to Organization : a case study of Siam Commercial Bank (Public) Company Limited, Samut Songkham and Samut Sakhon Branches / เบญจมาภรณ์ นวลิมป์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ความผูกพันต่อองค์การ
770 ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The executive committee readiness of Tambon Administrative Organizations in Hang Dong District, Chiang Mai province / ลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
771 ความพร้อมของบุคลากร สังกัดกรมปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงราย ในการปรับตัวต่อบทบาทและภารกิจใหม่ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ / ศักดิ์ชาย บุณยราศรัย / 2546 /Full Text
Subject
กรมปศุสัตว์ -- ข้าราชการ
การปฏิรูปราชการพลเรือน
ระบบราชการ
ปศุสัตว์
การปรับตัว
772 ความพร้อมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง = People's readiness for the direct election of the Mayor in the Lamphun Municipality / จิราภา ชินสรนันท์ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
การเลือกตั้ง -- ลำพูน
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
773 ความพร้อมของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่กับระบบงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ = Readiness of Rajabhat Institute Chiang Mai for the system of budget, storage, finance and accounting by using a three dimensional basis / สุกัญญา คำนวนสกุณี / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- งบประมาณ
งบประมาณการศึกษา -- เชียงใหม่
พัสดุ
การบัญชีกองทุน -- เชียงใหม่
774 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลมะกอกและองค์การบริหารส่วนตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / ตฤนภร กันทะโรจน์ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากบ่อง
องค์การบริหารส่วนตำบล
การศึกษา
775 ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ปวีณา ธูปทอง / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาปฐมวัย -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
776 ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จารึก แก้วบุญปัน / 2546 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
777 ความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / วรัญญา ชัยพิกุล / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
778 ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยองค์กรภายนอก ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / วัลลภ ไม้จำปา / 2546 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- การประเมิน
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
องค์กรภายนอก
ครู -- เชียงใหม่
779 ความพร้อมและความต้องการการสนับสนุนในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง / ชุมพล ใจทาหลี / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาภาคบังคับ -- ลำปาง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา -- ลำปาง
780 ความพึงพอใจของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อนโยบายการพักชำระหนี้ 3 ปี ของรัฐบาล : กรณีศึกษาในเขตอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย / กฤษดา ว่องวรภัทร / 2546 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงราย
สินเชื่อเกษตร -- เชียงราย
การชำระหนี้ -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77