ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสตรีที่ทำงานแกะสลักไม้ = Health belief and preventive behaviors for work-related health problem among female wood carving workers / ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
โรคเกิดจากอาชีพ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health
Women, working
742 ความเชื่อพื้นบ้านของชาวลีซูกับการจัดการป่า : กรณีศึกษาบ้านดอยช้าง จังหวดเชียงราย / สมบัติ นุชนิยม / 2546 /Full Text
Subject
ป่า
ลีซู
ความเชื่อ
บ้านดอยช้าง (เชียงราย)
743 ความตระหนักของครูต่อพื้นที่กว๊านพะเยาในการเป็นแหล่งความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา / รุ่งทิวา ชูภู่ / 2546 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ครู -- พะเยา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
กว๊านพะเยา
744 ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาค่าเสียโอกาสของการไม่แยกขยะในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย = Environmental problem awareness : A Study of opportunity cost of Non-sorting waste practice in Chiang Rai Municipality / กัญญาวีร์ ศรีบุรี / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองเชียงราย
สิ่งแวดล้อม
ขยะ -- เชียงราย
745 ความตระหนักและพฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการปลูกผักของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา = Awareness and behavior toward pesticide use in vegetable cultivation of farmers in Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima, Changwat Nakhon Ratchasima / วนิดา แจ่มจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- การป้องกันและควบคุม
ยากำจัดศัตรูพืช -- แง่สิ่งแวดล้อม
ยากำจัดศัตรูพืช -- การประเมินความเสี่ยง
เกษตรกร -- นครราชสีมา
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
746 ความต้องการการฝึกอบรมของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด = Employee training needs : case study of of Better Textile Company Limited / ดารณี ตรีนุชกร / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทเบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ -- พนักงาน
การฝึกอบรม
747 ความต้องการของครูเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ / หยาดชล เลิศวีระสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย -- ห้องสมุด
ห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียน -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
748 ความต้องการของเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล สารวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ / สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ / 2546 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- โรค -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- การพยาบาล
ความต้องการ (จิตวิทยา)
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
749 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตที่มารับบริการ ในคลินิกสุขภาพจิตโรงพยาบาลแม่ทา / พัชรี คำธิตา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ทา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
คลินิกสุขภาพจิต -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
750 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / สุรภา ทองรินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophenia
751 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
752 ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา / ณัฐฑรี สินธุนาวา / 2546 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน -- พะเยา
การศึกษาขั้นอนุบาล -- พะเยา
บิดามารดา -- พะเยา
753 ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจด้านกิจกรรมทางการตลาด ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดลพบุรี = Demand for using accounting invormation for decision making on marketing activity aspect of large size industrial in Lop Buri province / จุติพร สิริอรุณรุ่งโรจน์ / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชี
การตลาด
อุตสาหกรรม -- ลพบุรี
754 ความต้องการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดอุดรธานี = Media needs for agricultural technology transfer of extension agents, Udon Thani province / มนทิยา เมืองแพน / 2546 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
สื่อการสอน
การส่งเสริมการเกษตร -- อุดรธานี
755 ความต้องการในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmer's needs of organic rice production in Phrao District, Chiang Mai Province / พรรณพิไล คงอดิศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ข้าว -- การผลิต
การทำนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
เกษตรอินทรีย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
756 ความต้องการบริการด้านการเกษตรจากสถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Needs of agricultural service from Hang Chat horticulture experiment station, Lampang Province / ลลิดา พิมาศกมลพัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
สถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การส่งเสริมการเกษตร -- ลำปาง
757 ความต้องการบริการแนะแนวของวัยรุ่นสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ / ปริยสุทธิ์ โรงสะอาด / 2546 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
การแนะแนว -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
758 ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้นของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = Needs in short course training for agricultural occupation of prisoner in Chiang Mai women correctional institution / มนัสวี บุญมาก / 2546 /Full Text
Subject
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นักโทษหญิง -- ความต้องการการฝึกอบรม
ความต้องการการฝึกอบรม
เกษตรกรรม -- การฝึกอบรม
นักโทษหญิง -- เชียงใหม่
759 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ / เสาวลักษณ์ กรโกวิท / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
การพัฒนาตนเอง
760 ความต้องการและความเต็มใจจะจ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่าของผู้มีส่วนได้เสียในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มนัส กันทะสุข / 2546 /Full Text
Subject
น้ำ
การอนุรักษ์น้ำ
คุณภาพน้ำ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77