ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การออกดอกในหลอดแก้วของหวายแคระลูกผสมบางพันธุ์ = In vitro flowering of some dwarf dendrobium hybrids / ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล / 2546 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
682 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเคมีที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / แจ่มจันทร์ วรรณภีร์ / 2546 /Full Text
Subject
เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
683 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ฟักไข่ใช้เชื้อเพลิง ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตอาหาร = Design of heat exchanger for egg incubator using waste food processing fuel / สันต์ สลัดยะนันท์ / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เครื่องฟักไข่
ความร้อน -- การนำกลับมาใช้ใหม่
684 การออกแบบตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้ารวมโดยใช้ฟัซซีลอจิก / เชวศักดิ์ รักเป็นไทย / 2546 /Full Text
Subject
ฟัซซีลอจิก
การควบคุมอัตโนมัติ
กระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้า
685 การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = The designation of the balanced scorecard of North-Chiang Mai College / นงนุช มุกขคำ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การจัดองค์การ
686 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทใหญ่ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / แก่นจันทร์ มะลิซอ / 2546 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- เชียงใหม่
ผ้า -- การออกแบบ
ไทใหญ่
บ้านใหม่หมอกจ๋าม (เชียงใหม่)
687 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการสร้างกระบวนวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา = Design and development of internet course management tools for Naresuan University, Khayao Campus / กฤติกา กันทวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
เวิลด์ไวด์เว็บ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
688 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเมือกกาแฟอาราบิก้า = Design and development of mucilage machine for Arabica coffee / พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องลอกเมือกกาแฟ
เครื่องจักรกลการเกษตร
เกษตรกรรม -- การใช้เครื่องจักรกล
689 การออปติไมซ์การใช้พลังงานในการอบแห้งลำไยแบบเบดอยู่กับที่ / วีรศักดิ์ วงศาสุราฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
การใช้พลังงาน
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
690 การอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินใต้ฐานแผ่วงกลมรับน้ำหนักบรรทุกเวียนซ้ำตามทฤษฎีของไบออท / ศุภชัย โอฬารกิจเรืองชัย / 2546 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน
ดินเหนียว
ฐานราก
สิ่งก่อสร้าง -- ฐานราก
การทรุดตัว
691 กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / สาคริน บุญพิทักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
692 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยว / พัชรากราณต์ อินทะนาค / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
การท่องเที่ยว
แรงจูงใจ
693 กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาโลกในยุคปัจจุบัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ / สุวรรณี เสนีย์ / 2546 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โลก -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กระบี่
694 ขนาดกำลังผลิตที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้านในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Suitable capacity of village-scale micro hydro power plant in Northern Thailand / ประเสริฐ อินทับ / 2546 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงไฟฟ้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
เขื่อน -- ไทย (ภาคเหนือ)
695 ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด โดยใช้สารทำงาน เอ็มพี 39 และเอชพี 62 / ประภัสสร อนุชิตชาญชัย / 2546 /Full Text
Subject
ความร้อน
เทอร์โบไซฟอน
ท่อ
เอ็มพี 39
เอชพี 62
696 ความเข้มแข็งอดทนของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วนิดา เปรียญจม / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความอดทน
Dissertations, academic -- nursing
Hardness
Caregivers
Schizophrenia
697 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
เคมีบำบัด
การรักษาด้วยรังสี
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Cervix neoplasms
Radiotherapy
Drug therapy
698 ความคงอยู่ของอาชีพช่างซอในจังหวัดเชียงใหม่ / รัตติยา คุณพิทักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
ซอ
เพลงพื้นเมือง -- เชียงใหม่
699 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการบริหารงาน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงและชาย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สุวรรณา พันขัน / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
700 ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของครูแนะแนวในโรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / สุทัศน์ สุดาจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ครูแนะแนว -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77