ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายวันโดยใช้คุณสมบัติรีเซสชันของไฮโดรกราฟ / นฤมล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวัด
วิศวกรรมชลศาสตร์
662 การสังเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนรายวันแบบสโตแคสติค โดยใช้ลูกโซ่มาร์คอฟชนิดสองสถานะและฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่อเนื่อง / พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ / 2546 /Full Text
Subject
น้ำฝน -- ข้อมูล
กระบวนการสโตแคสติค
กระบวนการมาร์คอฟ
663 การสังเคราะห์ผงบิสมัทไทเทเนตโดยกระบวนการทางเคมี / บุญธนา วรรณเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
บิสมัทไทเทเนต -- การสังเคราะห์
664 การสั่งงานคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / รพีพัฒน์ อินทะพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
การประมวลผลแบบขนาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อสารข้อมูล
การประมวลผลสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
665 การสำรวจทัศนคติของครูต่อการเข้ารับบริการในคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / โสภณา สำราญ / 2546 /Full Text
Subject
คลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือน
วัยหมดระดู -- พิษณุโลก
ครู -- พิษณุโลก
666 การสำรวจทัศนคติของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) ต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / กำพล เทวาดิเทพ / 2546 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
การตลาดอินเตอร์เน็ต
ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
667 การสำรวจพันธุ์ลำไยในเขตภาคเหนือตอนบนและการสร้างฐานข้อมูลของลำไย / มิตรชัย ทาบุดดา / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย
ลำไย -- พันธุ์
ลำไย -- ฐานข้อมูล
668 การสำรวจและจัดทำเอกสารรูปวิธานพรรณไม้ดอกในป่าธรรมชาติบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / 2546 /Full Text
Subject
ไม้ดอก -- การจำแนก
ไม้ดอก -- ฐานข้อมูล
ไม้ดอก -- เชียงใหม่
ดอยอ่างขาง (เชียงใหม่)
669 การสืบค้นภาพวีดิทัศน์จากห้องสมุดดิจิทัล / เอกพล เหลี่ยวรุ่งเรือง / 2546 /Full Text
Subject
ดิจิตอลวิดีโอ
ห้องสมุดดิจิตอล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิดีทัศน์
การค้นข้อสนเทศ
670 การเสริมกิจกรรมที่เน้นไวยากรณ์ในการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความรู้ทางด้านไวยากรณ์ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี = Supplementing task - based language teaching with focus on from activities for enhancing english speaking ability and grammatical knowledge of undergraduate students / อรวรรณ เลาหะเมทนี / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
671 การเสริมแรงในการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จังหวัดเชียงใหม่ / อรรถนารถ บุญเกิด / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
ความรับผิดชอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- พฤติกรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
672 การเสริมแรงเพื่อการฟื้นสภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัด / อิงอร พงศ์พุทธชาติ / 2546 /Full Text
Subject
การดูแลหลังศัลยกรรม
การเสริมแรง (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Reinforcement (psychology)
Postoperative period
Postoperative care
673 การแสดงออกของยีนที่ควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ / ณภัทร สมควร / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- การเจริญเติบโต
ข้าวบาร์เลย์ -- การเจริญเติบโต
โบรอน
ยีน
674 การหาประสิทธิภาพของใบงาน ชุดทดลอง ปฏิบัติการโทรศัพท์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / วิทูรย์ ส่องแสง / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ใบงาน
675 การให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในชุมชน / รัศมี สีดาเพ็ง / 2546 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ในเด็ก -- ลำพูน
บิดามารดาและบุตร -- ลำพูน
676 การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส / วินย์ทิวา อินทรา / 2546 /Full Text
Subject
การอ้างเหตุผล
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
677 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Forest resource conservation of highland farmers, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง / 2546 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เกษตรที่สูง -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
678 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบวก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ดวงเดือน มูลกลาง / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านบวก (ลำพูน)
เด็ก -- การดูแล
บิดามารดา -- ลำพูน
679 การอบแห้งลำไยแบบคว้านเมล็ดออก = Drying of longan fruit without stone / ทัศวรรณ ปัญญาบุตร / 2546 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
การใช้พลังงาน
เครื่องอบแห้งลำไย
680 การออกกลางคันของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนวิชาช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย / โกศล ศรีสุพรรณ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
การออกกลางคัน -- เชียงใหม่
การออกกลางคันในโรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
ช่างอุตสาหกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77