ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 การสร้างแบบฝึกการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of writing words with irregular final consonants exercises for Prathom Suksa 3 Students / นิภา แก้วประทีป / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- คำ
642 การสร้างแบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / โฆษิต พรประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
643 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Computer program construction for continuing study in Mathayom Suksa 4 / เยาวทิวา นามคุณ / 2546 /Full Text
Subject
การแนะแนวการศึกษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
644 การสร้างโปรแกรมเพื่อจัดการระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / พิพัฒน์ แสงคำ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด -- ฐานข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูล
โรงเรียนประถมศึกษา -- ฐานข้อมูล
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
645 การสร้างระบบวัดค่าซัสเชปทิลิบิตีแบบกระแสสลับ / ฉัตร ผลนาค / 2546 /Full Text
Subject
การวัดไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
แม่เหล็ก
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
646 การสร้างและหาสมรรถนะเครื่องหยอดเม็ดถั่วเหลืองแบบนั่งขับ / จำนง ชูด้วง / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
647 การสร้างวิถีทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในโรงพยาบาลบางมูลนาก / นันทพร ชื่นเทศ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบางมูลนาก
Dissertations, academic -- nursing
Critical pathways
Cerebrovascular accidents
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
648 การสร้างวีดิทัศน์ทางการศึกษา เพื่อซ่อมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / ทิพวรรณ์ แก้วกูล / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คนหูหนวก
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
วีดิทัศน์
649 การสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย / สรรพงศ์ จันทเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เว็บไซต์
650 การสร้างสำนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000 / ปณิตา สระวาสี / 2546 /Full Text
Subject
แบบเรียน
ลาว -- ประวัติศาสตร์
651 การสร้างหัวตรวจจับก๊าซจากวิสเกอร์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ / ปิยะนพ ทรัพย์เจริญ / 2546 /Full Text
Subject
ผลึก
ผลึกเชิงเดี่ยว
เครื่องตรวจจับก๊าซ
652 การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้หนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สายตา ปาลี / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
653 การสอนเขียนบทร้อยกรองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 / พรธิภา ปัญญานะ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลอน -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- แผนการสอน
654 การสอนซ่อมเสริมเรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Remedial teaching on the topic of division for Prathom Suksa 4 Students ai Anubaan Chiang Mai School, Chiang Mai Province / โสภา ประทุมวัลย์ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
การสอนซ่อมเสริม
การหาร
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
655 การสอนที่ยึดรูปแบบวาทกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดนำเสนอ และความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Genre-based teaching for promotion of oral presentation ability and self confidence of undergradate students / ปริศนา มิยาตะ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ความเชื่อมั่นในตนเอง
656 การสอนแบบ KWLH ด้วยการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษ พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / นิรันดร์ ตั้งเมธีกุล / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
657 การสอนอ่านตามแนวอรรถฐานและผลต่อโครงสร้างการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ณัฐณิชา บุญสุข / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เพชรบูรณ์
658 การสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / อดิศักดิ์ นฤเปรมปรีดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
659 การสังเคราะห์ การหาลักษณะเฉพาะ และการปั่นแบบหลอมของเทอร์พอลิเมอร์แบบบล็อคของแอล-แลคไทด์ เอปซิลอน-แคโพรแลคโทน และไกลคอไลด์ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นไหมละลายชนิดเส้นเดี่ยว / เกียรติศักดิ์ ชาติอารยะวดี / 2546 /Full Text
Subject
เทอร์โพลิเมอร์
โพลิเมอร์
ไหมเย็บแผล
ใยสังเคราะห์
660 การสังเคราะห์การหาลักษณะเฉพาะ และการปั่นแบบหลอมของเทอร์พอลิเมอร์แบบสุ่มของแอล-แลคไทด์เอปซิลอน-แคโพรแลคโทน และไกลคอไลด์ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นไหมละลายชนิดเส้นเดี่ยว / เกียรติคุณ มะโนเครื่อง / 2546 /Full Text
Subject
เทอร์โพลิเมอร์
โพลิเมอร์
ใยสังเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77