ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากรของ สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ = A Study of tax collection efficiency of Chiang Mai Revenue Department / วชิรา หล้าประมูล / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
อากร -- เชียงใหม่
602 การศึกษาเปรียบความรู้ การประเมินค่า และการปฎิบัติตามข้อกำหนด มอก. 18001 ระหว่างผู้ปฎิบัติงานด้าน ซ่อมบำรุงรักษาของโรงไฟ้ฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / จรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- พนักงาน
เหมืองแม่เมาะ -- พนักงาน
มอก. 18001
603 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขนิษฐา ยอดคำปา / 2546 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
โรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
604 การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนไกลโคคอนจูเกทของเซลล์บุ ท่ออิพิดิไดมีสในหนูสี่วัย / อนุชาติ เขื่อนนิล / 2546 /Full Text
Subject
ไกลโคคอนจูเกต
ท่ออีพิเดอมิส
หนู -- เซลล์วิทยา
605 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการทำงานของช่างอากาศยานกองบินตำรวจกับช่างอากาศยานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) / ณรงค์ เอี่ยมสม / 2546 /Full Text
Subject
กองบินตำรวจ
บริษัทการบินไทย
การจูงใจในการทำงาน
ช่างอากาศยาน
606 การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาวิธีการทางบัญชีในการล้มละลายของ บริษัท เอนรอน จำกัด กับ มาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานการบัญชีไทย = The comparative study of accounting method problems in Bankruptcy Court of Enron Co., Ltd. with SFAS and TAS / ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทเอนรอน
การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา
การบัญชี -- ไทย
การบัญชี -- มาตรฐาน
607 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตับหมูสดและตับหมูสดที่ผสมวิตามินซีหรือวิตามินอีต่อการเจริญเติบโตและอายุขัยของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Fabricius) = Comparative study among fresh pork liver with or without Vitamin C or E supplemented for development and life span of blow fly chrysomya megacephala (Fabricius) / วรโชติ บุญศรีวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวัน -- การเจริญเติบโต
แมลงวัน -- การเลี้ยง
ตับหมู
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Chrysomya megacephala
Ascorbic acid
Vitamin E
608 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบภาษีอากร / กิตติโชติ ตัณฑารักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
ภาษี
อากร
609 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีซื้อธุรกิจและวิธีรวมส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ / ศรีกัญญ์ พลับจุ้ย / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชี
ธุรกิจ
610 การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างการลงทุนในประเทศไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = A Comparative study of tax benefits on investment in Thailand, the people's republic of China, and Socialist Republic of Vietnam / เสาวลักษณ์ หนูสวาสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษี
การลงทุน -- ไทย
การลงทุน -- จีน
การลงทุน -- เวียดนาม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
611 การศึกษาภาษาไทยตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์สังคม เพื่อการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ / เพลินจิตร ภูดี / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
612 การศึกษาลักษณะคัมภีร์ปกรณ์วิเสสพระวินัยล้านนา พระดิเรก วชิรญาโณ (อินจันทร์) / ดิเรก วชิรญาโณ, ภิกขุ / 2546 /Full Text
Subject
วินัย
พระไตรปิฎก
สงฆ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
613 การศึกษาวิเคราะห์การเทศน์แบบปฏิภาณที่มีลักษณะขบขันของพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ cพระนคร ปรั่งฤทธิ์ / นคร ปรังฤทธิ์ ภิกขุ / 2546 /Full Text
Subject
ธรรมเทศนา
สงฆ์ -- เชียงใหม่
อารมณ์ขัน
614 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง / อัมพวรรณ สุริยะไชย / 2546 /Full Text
Subject
ชาดก
นิบาตชาดก
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
สุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง
615 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอวิชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระมหาฉลวย สิงห์แจ่ม / ฉลวย, พระมหา / 2546 /Full Text
Subject
พุทธศาสนาเถรวาท
อวิชชา
616 การศึกษาสมรรถนะของการหมักแบบไร้ออกซิเจนโดยวิธีลีชเบดของส่วนที่เป็นสารอินทรีย์จากมูลฝอยชุมชนที่อุณหภูมิ มีโซฟิลิก เทอร์โมฟิลิก และอุณหภูมิห้อง / อธี อัมพรายน์ / 2546 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
ขยะ
การหมัก
617 การศึกษาสมรรถนะของแผงระเหยน้ำทำความเย็น / กลศ บุณยะวรรธนะ / 2546 /Full Text
Subject
ความเย็น
เครื่องทำความเย็น
แผงระเหยน้ำ
618 การศึกษาสารประกอบหลักในน้ำสกัดจากต้นเฉาก๊วยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป / ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ / 2546 /Full Text
Subject
เฉาก๊วย
แอนติออกซิแดนท์
เครื่องดื่มสมุนไพร
619 การสกัดและการแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลมะยม มะม่วงตลับนาคและมะเฟือง = Extractionand separation of aloha hydroxy acid from fruits of phyllanthus acidus linn, mangifera indica linn, cv. Talapnak and averrhoa carambola linn. / นวลจันทร์ ญาณิสราพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
กรดแอลฟาไฮดรอกซี
สารสกัดจากพืช
กรดอินทรีย์
มะยม
มะม่วง
มะเฟือง
Alpha hydroxy acids
Phyllanthus acidus
Extraction (Chemistry)
620 การสกัดและการหาลักษณะเฉพาะของเพคตินที่ได้จากกากฝรั่ง = Extraction and characterization of pectin from guava pomace / ณรงค์ ศิขิรัมย์ / 2546 /Full Text
Subject
เพกติน
ฝรั่ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77