ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย / รัชภูมิ แซ่ใช้ / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย -- นักศึกษา
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ความคิดสร้างสรรค์
582 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น = Participatory action research for dental public health improvement at Ban Fang district primary care unit, Khon Kaen province / สุมาลี ไชยแสนทา / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ทันตสาธารณสุข -- ขอนแก่น
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
583 การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / สายฝน อิ่นแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
584 การศึกษาการแจกแจงที่มีลักษณะหางยาวแบบลอกนอร์มอลโคชี และ ลาปลาซ = A Study of lognormal, cauchy and laplace long tailed distributions / อภิชาติ ลือสมัย / 2546 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
จากแจกแจงลอกนอร์มอล
การแจกแจงโคชี
การแจกแจงลาปลาซ
585 การศึกษาการใช้โปรแกรมบัญชีต้นทุน 3 มิติ อะเดตัม ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) / กรรณิกา ตันสกุล / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์
การบัญต้นทุน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อะเดตัม
586 การศึกษาความเข้มข้นและรูปของสังกะสีในการหมักปุ๋ยของมูลสุกรที่มีสังกะสี / ศุภชัย คงอินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ปุ๋ยหมัก -- การวิเคราะห์
สุกร -- มูลสัตว์
โลหะหนัก
587 การศึกษาความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างโดยใช้รูปแบบฟาเซท = Study of the parallel of Prathom Suksa 6 mathematics achievement test constructed with Facet Design / สนธยา จารุทรรศน์ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
588 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโรงเรียนฝึกอบรมการตัดต่อฟิล์มและวิดีโอแบบ Non-Linear Editing ในกรุงเทพมหานคร = The feasibility study on the invesment project of Non-linear editing film and video training school in Bangkok metropolitan / อภิรัตน์ พิบูลสกุลสัมฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน
ฟิล์ม
วีดิทัศน์
589 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนอุตสาหกรรมห้องเย็นสำหรับกุ้งเพื่อการส่งออกในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม = The Feasibility study on the investment of cold storage for shrimp export in Mueang district, Samut Songkhram province / ชไมยพร ซิ้มสกุล / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน -- สมุทรสงคราม
อุตสาหกรรมห้องเย็น
การส่งออก -- สมุทรสงคราม
กุ้งแช่แข็ง
590 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจร้านบริการอินเตอร์เน็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / จิรนันท์ บุพพัณหสมัย / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ลำปาง
อินเตอร์เน็ต
591 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจกระจกตกแต่งในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษา บริษัท ชุนหะแสง จำกัด / นพพร อาชามาส / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทชุนหะแสง
การลงทุน -- ลำปาง
ธุรกิจ
กระจก
592 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายปลาตู้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Feasibility study of the investment on aquarium fish in Mueang District, Chiang Mai Province / จารุวรรณ์ สมทราย / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
ปลาตู้ -- เชียงใหม่
ร้านขายปลาตู้
593 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Feasibility study of investment in coffee shops at petrol stations in Mueang District, Chiang Mai Province / ศุภลักษณ์ พจน์อนันต์ / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
594 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน้ำแข็ง ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / อธิคม ชนะ / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน
โรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด -- เชียงใหม่
595 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหอพักสตรีเอกชนหน้าสถาบันราชภัฏเชียงราย = A Feasibility study of investment in a private female dormitory located in front of Rajabhat Institute, Chiang Rai / นคร ไชยวงศ์ศักดา / 2546 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงราย
หอพัก -- เชียงราย
596 การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ = A Study of cost and benefit structure of an integrated circuit assembly enterprise / นพดล แสนสุภา / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ต้นทุนการผลิต
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
597 การศึกษาโคอินทิเกรชันและการจำแนกองค์ประกอบของความแปรปรวนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งชาติหลังวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย = A Study of cointegration and variance decomposition Among National Equity Indices After the Asian Financial Crisis / เรืองรอง สุวรรณการ / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
การเงิน -- เอเชีย
598 การศึกษาเชิงนิเวศของมอสส์อิงอาศัยบริเวณถ้ำฤาษีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Ecological study of epiphytic mosses at Ru See Cave, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai / กาญจนา วงค์กุณา / สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2546 /Full Text
Subject
มอสส์ -- วิจัย
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
599 การศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Guideline study of activity based costing of Research Project of the Institute for Science and Technology Research and Development, Chiang Mai University / สุชาดา กุลธง / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้นทุนการผลิต
โครงการวิจัย
600 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 = A Study of efficiency of excise tax collection of the 5th Regional Excise Bureau / นิศารัตน์ กันทะวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ภาษี -- ไทย (ภาคเหนือ)
อากร -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77