ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคโดยใช้วิธีการดักกรอง = Particulate contamination control using filtration technique / สัจจะ สุขสมัย / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องกรองอากาศ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เครื่องกรองและการกรอง
กระดาษกรอง
อนุภาค
42 การควบคุมกำลังด้านย้อนกลับสำหรับระบบเซลลูลาร์ ดีเอส-ซีดีเอ็มเอโดยใช้นิวโรฟัซซี = Reverse link power control for DS-CDMA cellular system / ชัยพร วงษ์สถาน / 2546 /Full Text
Subject
ระบบควบคุมย้อนกลับ
ระบบสื่อสารไร้สาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสื่อสารข้อมูล
43 การควบคุมต้นทุนสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน / วีรพงค์ อัครพสุชาติ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
สินค้าคงคลัง -- ลำพูน
โรงงาน -- ลำพูน
44 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้การแช่น้ำร้อนร่วมกับจุลินทรีย์จากอาหาร / พรเทพ ซุ้นสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรกโนส
มะม่วง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
45 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในไซโลข้าวเปลือกโดยใช้การเป่าลมเย็น = Temperature and humidity control in a paddy silo using chilled aeration / นิภาพร ไชยมงคล / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวเปลือก -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าว -- ความชื้น
ไซโล
46 การคัดเลือกเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลือง / สิทธิศักดิ์ แสไพศาล / 2546 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ถั่วเหลือง
แอนแทรกโนส
47 การคัดเลือกแลคติคแอสิดแบคทีเรียสำหรับการผลิตแหนมเห็ดนางรม = Selection of lactic acid bacteria for making fermented oyster-mushroom / นงลักษณ์ สายเทพ / 2546 /Full Text
Subject
แบคทีเรียกรดแล็กติก
แหนมเห็ดนางรม -- การผลิต
การหมัก
48 การคัดเลือกแอคทิโนไมซิทเอนโดไฟท์ในข้าวเพื่อควบคุมโรคใบไหม้ = Selection of Endophytic actinomycetes from rice for control of blast disease / วันวิสาข์ แฟงฟัก / 2546 /Full Text
Subject
แอคติโนมัยซิส
แบคทีเรีย
สารต้านเชื้อรา
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบไหม้
49 การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สายและเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / องอาจ สุขุมาลวรรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
จีน -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
แม่สาย (เชียงราย) -- การค้า
เชียงแสน (เชียงราย) -- การค้า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
50 การคำนวณดค่าเคมิคัลชิฟท์ของอะตอมคาร์บอนโดยวิธี INDOS-SOS / สิทธิพงษ์ โกมิล / 2546 /Full Text
Subject
ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล
คาร์บอนอะตอม
แอลคีน -- การวิเคราะห์
51 การเคลื่อนที่ของกระแสอากาศร้อนในแบบจำลองสองมิติของห้องบ่มใบยาสูบ / นิตยา จันตัน / 2546 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
อากาศพลศาสตร์
โรงบ่มใบยาสูบ
52 การเคลือบฟิล์มคาร์บอน-ไนไตรด์แบบหลายชั้นบนสารประกอบ ระหว่างโลหะบางชนิดในโลหะผสมไทเทเนียม-อะลูมิเนียม / ปวิตร มณีรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
โลหะผสมไทเทเนียม
ไทเทเนียม
อะลูมิเนียม
ฟิล์มคาร์บอน-ไนไตรด์
53 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยอัลกอริทึม เค-มีนส์ แบบไปป์ไลน์ / เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
อัลกอริทึม
54 การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปรีชา ศรีประภาคาร / 2546 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์
55 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเมี่ยง : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐณีย์ ทวีผล / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
บ้านแม่กำปอง
ชุมชนป่าเมี่ยง
56 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก / จันทร์ทิพย์ คงปาน / 2546 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ตาก
เขื่อนภูมิพล (ตาก)
57 การจัดการความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ / แสงมณี ทรัพย์เมือง / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล -- เชียงใหม่
58 การจัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา / ดวงฤดี สุขศิริ / 2546 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
นักกีฬา -- ไทย
กีฬา -- ไทย
59 การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Demand-side management in faculty of medicine, Chiang Mai University / สุรินทร์ จันทสุรียวิช / 2546 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์
60 การจัดการด้านวัตถุดิบคงคลังในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา : กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็มดี วู้ดเด็นท์โปรดักส์ จำกัด / กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทซีเอ็มดีวู้ดเด็นท์โปรดักส์
วัตถุดิบ
การจัดการวัสดุ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมไม้ยางพารา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77