ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม / ฉัตรสุดา อู้เฉื้อง / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
เชียงใหม่ -- โบราณสถาน
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
562 การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้การแปลงเวฟเลทและโครงข่ายประสาทเทียม / วรพล คณิตปัญญาเจริญ / 2546 /Full Text
Subject
คุณภาพไฟฟ้า
โครงข่ายประสาทเทียม
เวฟเล็ต (คณิตศาสตร์)
563 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อระบบราคาและผลผลิตของประเทศไทย / ชุตยารัตน์ เด็ดขาด / 2546 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
สินค้า -- ราคา
ผลิตผล -- ราคา
รายได้ประชาชาติ
564 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2545 / นพดล เนียมแกล้ว / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- แม่ฮ่องสอน -- การบริการ
565 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการโครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล = An Analysis of using behavior toward integrated services digital network / คมสัน ชัยพัฒนาวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
การสื่อสาร -- เชียงใหม่
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
566 การวิเคราะห์พหุระดับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่าน / รัชนี สำราญวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
การดำเนินชีวิต
ความสุข
น่าน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
567 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ในการอบแห้งมะม่วง = Parametric analysis of mango drying / เทิดพงษ์ เฉลียว / 2546 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การอบแห้ง
การไหลของอากาศ
พารามิเตอร์ -- การวิเคราะห์
568 การวิเคราะห์ราคายางพาราไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดสิงคโปร์ / คัคนา กันตะพัฒนะ / 2546 /Full Text
Subject
ยางพารา -- ราคา
ตลาด -- สหรัฐอเมริกา
ตลาด -- สิงคโปร์
569 การวิเคราะห์แรงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลประกอบการของธนาคารสถาบันการเงินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย = An Analysis of economic forces influencing earnings of Banks, Financial Institutions and Real Estate Business in Thailand / กาญจนา สิรพงษ์ไพโรจน์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
สถาบันการเงิน
อสังหาริมทรัพย์
570 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2539 - 2544 จิตนา เหมทานนท์ / จินตนา เหมทานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -- วิทยานินธ์
วิทยานิพนธ์ -- เชียงใหม่
จิตวิทยาการศึกษา
การแนะแนว
571 การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนทำงานร่วมกับสารดูดความชื้นชนิดแข็งในกระบวนการอบแห้ง / จุฑามาส ภควัตบริรักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
ปั๊มความร้อน
ความชื้น
สารดูดความชื้น
572 การวิเคราะห์สารสกัดจากข้าวหอมบางพันธุ์ที่สกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ และตัวทำละลายอินทรีย์แบบต่อเนื่อง / มนชวัน วังกุลางกูร / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวหอม
สารสกัดจากพืช
น้ำมันหอมระเหย
573 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการวิจัยของครูประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย / ศรีเวียง เชียงแรง / 2546 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงราย
วิจัย
574 การวิเคราะห์หน้าที่คำในภาษาไทยเพื่อแปลเป็นภาษาเบรลล์ไทย ด้วยเทคนิคไตรแกรม / กฤตาพร พัชระสุภา / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การแปลภาษาด้วยเครื่อง
การแปลภาษาด้วยเครื่อง
อักษรเบรลล์
คนตาบอด -- หนังสือและการอ่าน
575 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ / พรรณี ยาคล้าย / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
วิจัยปฏิบัติการ
576 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก / ประไพ แดงไฝ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
577 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สุมิตรา สุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วิจัยปฏิบัติการ
578 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา ถมมา / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
579 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนเผ่าม้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 จังหวัดตาก / เครือวัลย์ ขันทอง / 2546 /Full Text
Subject
ม้ง
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- ตาก
วิจัยปฏิบัติการ
580 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชัศวารี จารุสวัสด์ / ชัศวารี จารุสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
วิจัยปฏิบัติการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77