ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / ทมาภรณ์ กองแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์
542 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ขนส่งใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชันของโจแฮนเซน / รุ่งระวี สิทธิกร / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
การขนส่ง
543 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน / กรรณิการ์ ไชยลังกา / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์
544 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ขวัญหล้า จันทะพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยง
545 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวชั้นโดยเครื่องหมายเอเอฟแอลพี / อจลี งอกเสมอ / 2546 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บัวชั้น -- พันธุศาสตร์
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
546 การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Quality of earning analysis for property development business in the stock exchange of Thailand / ไพบูลย์ รอบคอบ / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กำไร
547 การวิเคราะห์โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีกระบวนแบบชั้นเชิงวิเคราะห์ = Project analysis of electrical energy conservation for Sujinno Building, Faculty of Medicine, Chiang Mai University by the Analysis Hierarchy Process (AHP) Method / ศักดา สิทธิเครือ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อาคารสุจิณโณ -- การใช้พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
พลังงานไฟฟ้า -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า
548 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Cost structure analysis of electricity generating authority of Thailand / เจษฎา หาญบุญเศรษฐ / 2546 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า
549 การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเซียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / รัญชิดา การขยัน / 2546 /Full Text
Subject
งบการเงิน
การบัญชี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
550 การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 สาขาวิชาพณิชยการ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 / ภัควดี ศรีศักดา / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 8
การศึกษาทางอาชีพ
พาณิชยกรรม
การเรียนรู้
551 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of used car dealers' investment in Mueang District, Chiang Mai Province / กัลยา ขันแก้วผาบ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
การลงทุน
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- เชียงใหม่
552 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านขายอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Financial cost-benefit analysis of a nile tilapia food and product shop in Phan District, Chiang Rai Province / สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ปลานิล
ร้านอาหาร -- เชียงราย
553 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลสัมฤทธิ์ในการจัดการตลาดกลางขยะรีไซเคิล ภายใต้การควบคุมของเทศบาลนครเชียงใหม่ / วัลลภ บัวชุม / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนและประสิทธิผล
554 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง / ภัทร์ ตั้งตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
การตกแต่งและการประดับ
กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
555 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน / ปริญญา ธิติธีรการย์ชัย / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
หลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน
556 การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจโดยใช้การวิเคราะห์ทางการเงินของ ธุรกิจส่งออก เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา : กรณีศึกษา บริษัทไทยอินเตอร์เทรด จำกัด / ญาดา หุ่นตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทไทยอินเตอร์เทรด
การเงินธุรกิจ
การส่งออก
เฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา
557 การวิเคราะห์บทบาทของรายได้ประชาชาติและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีดุลการค้าไทย = An Analysis of the Role of National Income and Exchange Rate on Thailand's Trade Balance / ศิริรัตน์ ญาติจอมอินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
รายได้ประชาชาติ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ดุลการค้า -- ไทย
558 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ การคาดคะเนราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กวิน มากธนะรุ่ง / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- ราคา
อสังหาริมทรัพย์
559 การวิเคราะห์ปริมาณโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี = Determination of cows' milk progesterone by monoclonal antibody / สุรัติวดี ภาคอุทัย / 2546 /Full Text
Subject
โปรเจสเตอโรน
น้ำนม
โคนม
560 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจหัตถกรรมไม้ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สืบพงษ์ ฟุ้งวัชรากร / 2546 /Full Text
Subject
ความสำเร็จทางธุรกิจ -- เชียงใหม่
ธุรกิจ
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
ไม้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77