ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ภาษีของกรมสรรพากรกับ รายได้ประชาชาติ = An Analysis of the relationship between the Revenue Department's Taxes Revenue and National Income / มยุรี สุรินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
กรมสรรพากร
ภาษี
รายได้ประชาชาติ
522 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ธุรกิจเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการโคอินทิเกรชัน / สุนทรา สุกันธา / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
523 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บริษัทผลิตไฟฟ้าบางหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
บริษัทผลิตไฟฟ้า
ไฟฟ้า
524 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / สุพิมพรรณ ฟู่เจริญ / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
525 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิตราพรรณ ใจตุ้ย / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
พลังงาน
526 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชันและเอเรอร์คอร์เร็คชัน / วิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวร / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
527 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
528 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์พาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน / ศาสตรา ยอแสงรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
529 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / ภูวดล รัชตศรีประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ความเสี่ยง
อิเล็กทรอนิกส์
530 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / จาตุรันต์ พึ่งพุทธารักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
ธนาคารพาณิชย์
531 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / ประพนธ์ เฉลิมพิชัย / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
ธนาคารพาณิชย์
532 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / ณัฐวุฒิ ซัจเดว์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
โรงแรม
การท่องเที่ยว
533 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มพลังงาน โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / ประภากร วินัยสถาพร / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
กลุ่มพลังงาน
พลังงาน
534 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / วชิรภูมิ เบญจวัฒนวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
อสังหาริมทรัพย์
535 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มสื่อสาร โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / พัชรี เหลืองรุ่งโรจน์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ความเสี่ยง
กลุ่มสื่อสาร
การสื่อสาร
536 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบริษัทเงินทุนบางหุ้น โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / สุธีรา เอื้ออัมพร / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
บริษัทเงินทุน
537 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบริษัทเงินทุนบางหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน / วิทวัส สุวรรณทา / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ความเสี่ยง
บริษัทเงินทุน
538 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบางหุ้นในกลุ่มบันเทิงและสันทนาการ โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / ลลิดาพรรณ โพธิโกสุม / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
นันทนาการ
539 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นอาหารและเครื่องดื่มบางหุ้น โดยวิธีการถดถอยสลับเปลี่ยน / อัจฉราภรณ์ อินก้อนวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
อาหาร
เครื่องดื่ม
540 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิราวัลย์ ภูแสงสั่น / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์
ความเสี่ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77