ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การวัดเวลาการคืนตัวของของเหลวผสมเมทานอลไซโคลเฮกเซนในสนามแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคการกระเจิงแสง / คเชนทร์ แดงอุดม / 2546 /Full Text
Subject
เม็ทธานอลไซโคลแฮกเซน
แสง -- การกระเจิง
สนามแม่เหล็ก
502 การวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550 / เทิดพัฒน์ พัฒนศิษฏางกูร / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
การวางแผน
การบริหาร
503 การวางแผนการขุดถ่านหินที่เหมาะสมของเหมืองแม่เมาะให้ได้ตามข้อกำหนดของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Planning for optimal site excavation at Mae Moh mine to meet Mae Moh power plant requirements / จิราภรณ์ โยจินา / 2546 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ
ถ่านหิน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
ลิกไนต์
504 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานบริการภายนอก โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร / รัตติยา วรรณวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
บริการสารสนเทศ
โรงพยาบาล -- บริการสารสนเทศ
505 การวิเคราะห์การโค้งงอของแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงข้ามขอบสองด้านแบบคานและอีกสองด้านปล่อยอิสระ = Bending analysis of opposite edges beamsand the other to edges free of square thin plates / กุศยาพร นาคพิน / 2546 /Full Text
Subject
เพลท (วิศวกรรมศาสตร์)
คาน -- การวิเคราะห์
ความแข็งแรงของวัสดุ
506 การวิเคราะห์การโค้งงอของแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบสองด้านรองรับด้วยคานอิลาสติคและอีกสองด้านปล่อยอิสระโดยรับภาระแบบกระจายบางส่วนและแบบเป็นเส้น = Bending analysis of rectangular thin plates with two-side elastically supported and other sides free edge under partially distributed load and line load / กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข / 2546 /Full Text
Subject
เพลท (วิศวกรรมศาสตร์)
คาน -- การวิเคราะห์
ความแข็งแรงของวัสดุ
507 การวิเคราะห์การเชื่อมโยงความและความเป็นเอกภาพของเนื้อหาในงานเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Analysis of cohesion and coherence in english written works of Mathayom Suksa 5 Students / รัตนาวดี ไกลจาก / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความเรียง
508 การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนเชิงเส้นภายใต้สถานะคงตัวในสองมิติและสามมิติโดยใช้วิธีการปรับแต่งไฟไนต์อีลิเมนต์แบบพีเวอร์ชัน = Lincar steady-state heat transfer analysis in 2-D and 3-D using the adaptive p-version finite element method / มนชิต คันธวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ไฟไนต์เอลิเมนต์
509 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในภาคเหนือตอนบนก่อนวิกฤตและหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ = The Analysis of structural change of household consumption behavior in upper nothe region before and after economic crisis / รณรงค์ ไชยสมบัติ / 2546 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ครัวเรือน -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
510 การวิเคราะห์การลงทุนของหุ้นบางหุ้นในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / อนุพัฒน์ สิทธิโชคชัยวุฒิ / 2546 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์
511 การวิเคราะห์การลงทุนแบบเอพีทีของหุ้นในดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / มัลลิกา ธีระโกวิท / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
หลักทรัพย์
512 การวิเคราะห์กำแพงดินเสริมกำลังที่ใช้ดินที่มีแรงเชื่อมแน่นเป็นวัสดุถม โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ = Analysis of reinforced earth walls with cohesive backfill by Finite element method / เกรียงไกร เมืองโคตร / 2546 /Full Text
Subject
กำแพงกันดิน
ไฟไนต์เอลิเมนต์
513 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of instructional activities promoting environmental conservation in Chiang Mai Province's Secondary Schools / มัลลิกา ถิราวัตร / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
514 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนเรียงความของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กนกพร รัตนศิลป์ชัย / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เรียงความ
ภาษาไทย -- ความเรียง
ชาวเขา
โรงเรียนชาวเขา -- นักเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
515 การวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้าย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ / สุมัทณา สัมมณากุล / 2546 /Full Text
Subject
บริโภค
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ครอบครัว -- ค่าใช้จ่าย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
516 การวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้าย ในภาคเหนือของประเทศไทย / รัฐภูมิ อภิมนต์บุตร / 2546 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
517 การวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายในภาคกลางของประเทศไทย / ธนาตย์ ศรีวิบูลย์รัตนา / 2546 /Full Text
Subject
บริโภค
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคกลาง)
ครอบครัว -- ค่าใช้จ่าย -- ไทย (ภาคกลาง)
518 การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ / โกศล ริยะป่า / 2546 /Full Text
Subject
สฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506
ผู้นำทางการเมือง -- ไทย
ผู้นำทางเศรษฐกิจ -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
519 การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของอุปสงค์การถือเงินในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลี / รุ่งกานต์ กันทะหงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
เงินตรา
ความต้องการถือเงิน
520 การวิเคราะห์ความล้าของผนังท่อมุมเตาของหม้อไอน้ำในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Fatigue analysis of furnace corner waterwall tube of boiler in Mae Moh thermal power plant / ชัยวัฒน์ นาควะรี / 2546 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หม้อไอน้ำ -- การวิเคราะห์
ความเครียดและความเค้น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77