ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองเชียงใหม่ / จงจิต กล่อมสิงห์ / 2546 /Full Text
Subject
ชาวจีน -- เชียงใหม่
ชาวจีน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงใหม่
482 การรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะขนาดเล็กในดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ = Capasity of small diameter bored piles in stiff Chiang Mai Clay / สัจจาวิทย์ ทรงวิวัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
เสาเข็ม
กำลังวัสดุ
ดินเหนียว -- เชียงใหม่
483 การรับรู้การตรวจสุขภาพประจำปีของประชาชนในตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี = Perception of annual health examination among people in Khok Chan Subdistrict Trakan Phuet Phon District Ubon Ratchatani Province / วิษณุ สุภศร / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public Health
Physical examination -- Ubon Ratchatani Province. Trakan Phuet Phon District
บริการตรวจสุขภาพ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- อุบลราชธานี
พฤติกรรมสุขภาพ -- ตระการพืชผล (อุบลราชธานี)
ตระการพืชผล (อุบลราชธานี) -- ภาวะสุขภาพ
484 การรับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 / ภัทรวิทย์ สอนคำ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาล -- สวรรคโลก (สุโขทัย)
เทศบาล -- งบประมาณ
งบประมาณ -- สวรรคโลก (สุโขทัย)
485 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพิจิตร / วีรยา หย่ำวิไล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Emergency
486 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพิจิตร / จินต์สินี รักษานาม / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
487 การรับรู้ต่อฉลากโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Perception about nutrition facts labelling of Chiang Mai University students / สุจิตราภรณ์ คงชุ่ม / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ฉลาก
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Labels
Nutrition
488 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคต่อธุรกิจ บริการดูแลรักษารถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ธวัชชัย ดาวสดใส / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนต์
รถยนต์ -- เชียงใหม่
489 การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของครูสตรีวัยกลางคน จังหวัดเชียงใหม่ = Perception on health status and coronary heart disease preventive behavior of middle-aged women teachers, Chiang Mai Province / อัญชลี จันทร์สอาด / 2546 /Full Text
Subject
หัวใจ -- หลอดเลือด
ครู -- เชียงใหม่
สุขภาพ
490 การรับรู้และการปรับตัวของประชาชนบ้านน้ำก้อภายหลังเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัย ในปี พ.ศ.2544 / สิทธิศักดิ์ เท่าธุรี / 2546 /Full Text
Subject
ภัยพิบัติ -- เพชรบูรณ์
อุทกภัย -- เพชรบูรณ์
การปรับตัว
การรับรู้
บ้านน้ำก้อ (เพชรบูรณ์)
491 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง / อรวรรณ เกิดสมศรี / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
สิทธิผู้ป่วย
ผู้ป่วยจิตเวช
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
Patients
492 การรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการโฆษณาของผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ / วิวัฒน์ กิตติพรพานิช / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โฆษณา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
493 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ศรีวรรณ สุวรรณการ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงราย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
494 การเรียนรู้ทางสังคมของเด็กที่เร่ขายของตามถนนในเมืองเชียงใหม่ ทากายูกิ คากิซากิ / คากิซากิ, ทากายูกิ / 2546 /Full Text
Subject
เด็ก -- เชียงใหม่
ถนน -- เชียงใหม่
สังคม
495 การเรียนรู้และความคงทนในการจำคำศัพท์ของเด็กออทิสติก ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สอนเสริม / คนึงนิจ ไชยลังการณ์ / 2546 /Full Text
Subject
การจำ (จิตวิทยา)
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาไทย -- คำศัพท์
คำศัพท์
496 การลดซิตรินินในข้าวแดง / จุลยุทธ บุญสร้างสม / 2546 /Full Text
Subject
ซิตรินิน
สารพิษ
เชื้อรา
ข้าวแดง
497 การลดเวลาอบแห้งหอมหัวใหญ่โดยการลดน้ำด้วยวิธีออสโมติก = Reduction of onion drying time by Osmotic Dehydration / นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / 2546 /Full Text
Subject
หอมหัวใหญ่ -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
หอมหัวใหญ่ -- การเก็บและรักษา
498 การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Tilapia (Oreochromis niloticus) Culture and impact on environment in San Sai District, Chaing Mai province / ประยูร อาทิ / 2546 /Full Text
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง
บ่อเลี้ยงปลา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปลา -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
499 การเลือกรูปแบบการรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านของชาวชนบท / นิกร สุขแสวง / 2546 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงใหม่
สมุนไพร
บ้านสะลองนอก (เชียงใหม่)
500 การวัดขนาดการรวมตลาดการเงินในประเทศไทย = Measurement of financial market integration in Thailand / พลกฤษณ์ ธิติสุทธิ / 2546 /Full Text
Subject
ตลาดเงิน
การเงิน
อัตราดอกเบี้ย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77