ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองลำพูน = The People's participation in the garbage sorting in the Lamphun municipality / ลักขณา ภู่สว่าง / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาล -- ลำพูน
ขยะ -- ลำพูน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
462 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ณิสรา บุญเฉลิม / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
การมีส่วนร่วมของประชาชน
463 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอุดรสัมพันธ์ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / เกษม ใจเถิง / 2546 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
464 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / พวงทอง ลักษณาภิรักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
465 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / สุพิศ สูตรเลข / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
การศึกษาขั้นมัธยม -- ลำพูน
466 การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด = Parcipation of primigravidas in intrapartum care / ปรียา แก้วพิมล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
การคลอด
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor
467 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนำนโยบายด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ไพยนต์ คำใหญ่ / 2546 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
สาธารณสุข -- เชียงใหม่
468 การมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / คณิต ไชยลังการ์ / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่
การวางแผนการศึกษา -- เชียงใหม่
469 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานธนาคารในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐิดา ศรีกันทา / 2546 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
470 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation in basic education management of Hot District Buddhist Monks, Chiang Mai Province พระอธิการ / วิชาญ นาคฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
สงฆ์ -- การศึกษา
สงฆ์ -- เชียงใหม่
471 การมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน / คนิตฐา กลัดเนียม / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- การบริหาร
งบประมาณการศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียน -- ลำพูน
งบประมาณโรงเรียน -- ลำพูน
472 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานศูนย์การเรียนชุมชนของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / นิชาภา วิจันทร์ตา / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำพูน
ศูนย์การเรียนชุมชน
473 การเมืองของการเสนอภาพตัวแทนในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนม้ง : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ดริญญา โตตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ม้ง
การเมือง
ตัวแทน -- เชียงใหม่
474 การยอมรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ / 2546 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรกร -- เชียงใหม่
475 การย่อยได้ และการใช้ประโยชน์ได้ของกากซอสถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารโคนม / สุรศักดิ์ คุณปัญญา / 2546 /Full Text
Subject
อาหารสัตว์
กากถั่วเหลือง
โคนม -- อาหาร
โคนม -- การเลี้ยง
476 การยับยั้งการเจริญเติบโตของราก่อโรคต่อผลส้มโดยแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่ผลิต ไคติเนส และ บีตา-1,3-กลูคาเนส / ปฏิพันธ์ นันทขว้าง / 2546 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อรา -- การเจริญเติบโต
ไคติเนส
โรคราของพืช
477 การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ในดินที่สามารถสลายฟอสเฟต / นฤมล ศรีชัย / 2546 /Full Text
Subject
จุลชีววิทยาทางดิน
ฟอสเฟต -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
จุลินทรีย์
478 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียจากน้ำเสียที่สามารถกำจัดฟอสเฟตได้ = Isolation and selection of bacteria from wastewater capable of removing Phosphate / เกียรติศิริ เรืองแสง / 2546 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส
แบคทีเรีย
น้ำเสีย
479 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์เพคติเนส / พรทิพย์ คำปา / 2546 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เอนไซม์เพกติเนส
480 การรวมกลุ่มผู้ทำน้ำพริกปรุงอาหารพื้นเมืองบ้านสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / อภิวัฒน์ อะภิวงษา / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- เชียงใหม่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
ผลิตผลเกษตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77