ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาไส้กรอกเปรี้ยวโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น / พันธิตรา พรหมรักษา / 2546 /Full Text
Subject
ไส้กรอก
442 การพัฒนาหน่วยการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง เชียงใหม่นพบุรีศรีนครพงค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / บุษยา เทอดธรรมไพศาล / 2546 /Full Text
Subject
การสอน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
443 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Local curriculum development of occupational and Technological Strand in Secondary schools, Chiang Mai Province / วิศรุต แตงจวง / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี -- หลักสูตร
หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
444 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในกลุ่มโรงเรียนยั้งเมิน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / นันท์นภัส ศิริเขตต์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเมิง
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
กลุ่มโรงเรียนยั้งเมิน
วิชาช่าง
เกษตรกรรม
445 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาการจักสานกล่องข้าวใบตาล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Developing local curriculum on Klong Kao Bai Tan Weaving subject for the lower secondary level at Chomthong School, Chiang Mai Province / อมรรัตน์ ขัติยศ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนจอมทอง
เครื่องจักสาน -- เชียงใหม่
หลักสูตร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
446 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of local curriculum on English language for Prathom Suksa 5 Students in Schools under the Office of Doi Saket District Primary Education, Chiang Mai Province / วิไลพร ชัยประสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
447 การพัฒนาหลักสูตรทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Visual arts curriculum development for Mathayom Suksa 1 at the Prince Royal's College, Chiang Mai Province / กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ทัศนศิลป์ -- หลักสูตร
448 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการจัดทำบัญชีสหกรณ์กลุ่มแม่บ้าน / ชนิดา ยาระณะ / 2546 /Full Text
Subject
สหกรณ์ -- เชียงใหม่
การบัญชี -- หลักสูตร
กลุ่มแม่บ้าน
449 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเครื่องยนต์เล็ก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 / ธีระ ขิขุนทด / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เครื่องยนต์
หลักสูตร
450 การพาความร้อนของชุดแท่งจัตุรัสร้อนที่ทำมุม 45 องศากับทิศทางการไหล และเรียงตัวในแนวเดียวกัน / น้ำมนต์ โชติวิศรุต / 2546 /Full Text
Subject
ความร้อน
แท่งจัตุรัสร้อน
การไหลของอากาศ
451 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในระดับนำร่องด้วยน้ำเสียในบ่อปรับเสถียรภาพจากระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสุกร / อัญชลี เขื่อนเพชร / 2546 /Full Text
Subject
สาหร่าย
น้ำเสีย -- การบำบัด
ฟาร์มสุกร -- แง่สิ่งแวดล้อม
452 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อแบบแผ่นขนานแนวตั้งโดยติดปล่องแบบถ่างด้านบนท่อ ซึ่งที่ผนังท่อได้รับความร้อนคงที่ = Comparison of daily runoff generation for streams in Nan-Basin between autoregressive model and multiple linear regression model / เฉลิมศักดิ์ คำโสภา / 2546 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
ความร้อน -- การถ่ายเท
453 การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนและมวลในการดูดซับของคู่สารซิลิกาเจล-น้ำ = Heat and mass transfer augmentation in silica gel-water adsorption / เกศนที น้อยปิ่น / 2546 /Full Text
Subject
ซิลิกาเจล
ความร้อน -- การถ่ายเท
การถ่ายเทมวล
การดูดซับ
454 การเพิ่มพูนความเข้าใจและความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 โดยการอ่านแบบกว้างขวาง = Enhancement of English reading comprehension and reading speed of Mathayom Suksa 2 students through extensive reading / ภัทธีรา มณีเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
455 การเพิ่มอุณหภูมิบ่อหมักโดยการใช้ความร้อนทิ้งจากเครื่องยนต์และจากการเผาไหม้ก๊าซชีวภาพโดยตรง = Digester temperature enhancenent by waste heat from engine and direct heat from biogas / วัตสา ใจแน่น / 2546 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
บ่อหมักก๊าซ
456 การแพร่กระจายของสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงิน Microcystis spp. และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมาในปี 2543-2544 / นพรัตน์ ภาณุวณิชชากร / 2546 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
สารพิษ
คุณภาพน้ำ
457 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ทานตะวัน อินทร์จันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
การพัฒนาชุมชน -- ลำพูน
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชน
458 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / วรวรรณ ตัณฑเสน / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาภาคบังคับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การศึกษาภาคบังคับ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
459 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Community participation in preventing and controlling dengue hemorrhagic fever at Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / บงการ ชัยชาญ / 2546 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- เชียงราย
ไข้เลือดออก -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
460 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสุขภาพชุมชนของโรงเรียนวัดศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน / นิตยา เนตรศักดิ์เกษม / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีบัวบาน
หลักสูตร
สุขภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77