ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนาระบบสารสนเทศใบซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของกองบำรุงรักษาระบบส่ง 3 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Development of an information system for energy billing at the Transmission System Maintenance Department 3, North Region Operation Devision, Electricity Generating Authority of Thailand / เผดิม สูงติวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พลังงานไฟฟ้า
422 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานงบประมาณ สำนักงานวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏลำปาง / บัณฑิต บุษบา / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง. สำนักงานวางแผนและพัฒนา -- การบริหาร
งบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
423 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Development of an information system for raw material purchase management at Sathaporn Marketing Company Limited, Mueang District, Samut Sakhon Province / พวงเพชร ศรีวิชัย / 2546 /Full Text
Subject
บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง
การจัดซื้อทางอุตสาหกรรม
การจัดซื้อ
วัตถุดิบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การจัดซื้อ
424 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของบริษัท บุญมีแทรคเตอร์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Development of an information system for administrative work at Boonmeetracter Company Limited, Lampang Province / ชมพูเนกข์ ทัฬหธีรวัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทบุญมีแทรคเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักงานอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
425 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประกันภัย สำหรับบริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตัวแทนนายชัยพฤกษ์ ชาวน่าน จังหวัดแพร่ = Development of an information system for insurance management for Agent Chaiyapurk Chaonan at Ayudhya Allianz C.P.Life (Public) Company Limited, Phrae Province / ชนิตา ไชยรุ่งเรือง / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (มหาชน)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริษัทประกันภัย -- บริการสารสนเทศ
426 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง / อัญชลี อุดมกิจ / 2546 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุ -- การประชาสัมพันธ์
รายการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ.ลำปาง
427 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบบริษัท ซี.เค.เชียงใหม่กล่องกระดาษ จำกัด = Development of an information system for supply management at CK Chiang Mai Cardboard Box Company Limited / วีรวัฒน์ จีนอนันต์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัท ซี.เค.เชียงใหม่กล่องกระดาษ
การวางแผนการผลิต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วัตถุดิบ
การควบคุมสินค้าคงคลัง
428 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากรงานผลิตและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลลำปาง = Development of an information system for human resource management of the human resource development devision, Lampang Hospital / บุญยรัตน์ ศรีอาวัชนาการ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง -- การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บุคลากรโรงพยาบาล
429 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการงานสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an information system for people's loan project management at the government savings bank, Mae Rim Branch, Chiang Mai Province / นันทวัน สฤษดิกุล / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
เครดิตบูโร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
430 การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแบบรับ-ให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an information system for the underground cable distribution system at the Provincial Electricity Authority Area 1 (North) Chiang Mai Province / สุวิภา เอี่ยมสวัสดิกุล / 2546 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สายเคเบิลไฟฟ้า
การเดินสายไฟฟ้า
431 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับกองโยธา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Development of an information system for the Civil Division Maemoh Power Plant / ชาตรี ดลแม้น / 2546 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กองโยธา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงไฟฟ้า -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
432 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการวารสารและโสตทัศนวัสดุของสำนักหอสมุดวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง = Development of an information system for journal and audio-visual services at Yonok College Library, Lampang Province / สุชิรา โพธิ์อ่วม / 2546 /Full Text
Subject
สำนักหอสมุดวิทยาลัยโยนก -- บริการสารสนเทศ
ห้องสมุด -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
433 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก = Development of an informetion system for students and staff at the Rajamongala Inatitute of Technology, Tak campus / อำนาจ ทับเกิด / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
ระบบการสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บุคลากร
434 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อการคิดค่าใช้จ่ายธุรกิจเชื้อเพลิงระหว่างหน่วยงานภายใน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Development of administrative information system for inter-unit duel consumption costs at Electricity Generating Authority of Thailand / นนทวรรณ อมรวิวัฒน์พงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้า -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
435 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Development of an information system for employee welfare at the Mae Moh Mine, Electricity Generating Authority of Thailand / อรวรรณ สุโภทัย / 2546 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- บริการสารสนเทศ
สวัสดิการลูกจ้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
436 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย = Development of an information system for students advisors of the Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Institute, Chiang Rai / วัชระ วัธนารวี / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -- อาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
437 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง / ทรรศนีย์ ไชยชนะ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยโยนก -- นักศึกษา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
438 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน / อดิศร ขุนทอง / 2546 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
เกษตรกร -- ลำพูน
โคนม -- การเลี้ยง -- ลำพูน
439 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ / 2546 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การสื่อสารข้อมูล
เวิลด์ไวด์เว็บ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
440 การพัฒนาเส้นทางและรายการดูนก ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of bird-watching trails and programs at Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province / ฉันทสิทธิ์ บุณยสาระนัย / 2546 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
นก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77