ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กลไกทางวัฒนธรรมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุของชุมชนชนบท / พิทักษณา สุภานุสร / 2546 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ชนบท -- เชียงใหม่
22 กลวิธีการซ้อนคำในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / จันทร์จิรา วงษ์เรียบ / 2546 /Full Text
Subject
ชาดก
วรรณกรรมพุทธศาสนา
คำ
23 การกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุโข เสมมหาศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
อัคคีภัย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
24 การกลั่นเอทานอลด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบท่อความร้อน / พรประสิทธิ์ คงบุญ / 2546 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การกลั่น
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
พลังงานแสงอาทิตย์
ท่อความร้อน
แผงรวมแสงอาทิตย์
25 การกำจัดไนโตรเจนของระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวดินแบบไหลขึ้นตามด้วยแบบไหลลง / เกียรติศักดิ์ ปิงกุล / 2546 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
บึงประดิษฐ์
26 การกำจัดแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) ในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้โดยวิธีกายภาพ = Physical control of oriental fruit fly, bactrocera dorsalis (Hendel), in mango cv. 'Nam Dork Mai' / ฤชุอร วงศ์ภิรมย์ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวันทอง
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้
27 การกำจัดสารอินทรีย์และไนโตรเจนโดยใช้ถังกรองชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกับแบบใช้ออกซิเจนที่มีและไม่มีการหมุนเวียนน้ำทิ้ง / เฉลิมเกียรติ อินทโชติ / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องกรองและการกรอง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
สารประกอบอินทรีย์
28 การกำจัดแอลเอเอสโดยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินในแนวราบ / โสมวดี วราอัศวปติ / 2546 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
บึงประดิษฐ์
น้ำเสีย -- การวิเคราะห์
29 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งน้ำและแผนการปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของโครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา / อังกูร ว่องตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
การปลูกพืช
โครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
30 การเก็บรักษาน้ำนมดิบโดยระบบเอนไซม์แลคโตเปอร์ออกซิเดส = Preservation of raw milk by Lactoperoxidase system / เกตุการ ดาจันทา / 2546 /Full Text
Subject
น้ำนม
เอนไซม์
แล็กโตเปอร์ออกซิเดส
31 การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในความหมายและเงื่อนไขที่หลากหลายของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Agriculture for sustainable livelihood in farmers' significance and conditions: a case study of an organic farming group's members in Tambon Mae Tha, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / พัชรินทร์ คำแปง / 2546 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
กลุ่มเกษตรอินทรีย์
เกษตรกร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
32 การเกิดผู้นำในชุมชนแออัด / สมชาติ ภาระสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
นักบริหาร
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
ชุมชนระแกง
33 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2544 : ศึกษากรณีพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / ปริญญา ปิ่นปัก / 2546 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- ตาก
34 การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงกลีบหัวในสภาพปลอดเชื้อของว่านสี่ทิศดอกสี่ส้ม / สภาวุฒิ บุญก่อน / 2546 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ -- การขยายพันธุ์
35 การขยายพันธุ์ต้นหนอนตายหยาก (Stemona sp.) ในสภาพปลอดเชื้อ / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / 2546 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
หนอนตายหยาก (พืช) -- การขยายพันธุ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
36 การขาดธาตุอาหารในหงส์เหิน / วัชรพล บำเพ็ญอยู่ / 2546 /Full Text
Subject
หงส์เหิน (พืช) -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
37 การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุโขทัย / สุเมธ ชำนิ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลชุมชน -- สุโขทัย
พยาบาล -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Accreditation
Hospital administration
38 การควบคุม Alternaria solani สาเหตุของโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ของพืชตระกูลมะเขือ = Controlling Alternaria solani causal agent of early blight in tomato by Endophytic fungi of solanaceae group สุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง / สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง / 2546 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบไหม้
โรคราของพืช
39 การควบคุม Bipolaris sorokiniana สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าวบาร์เลย์โดยใช้เชื้อราเอนโดไฟท์ในพืชตระกูลหญ้า = Controlling Bipolaris sorokiniana causal agent of Barley spot blotch by Endophytic fungi in Grasses / ศิริรัตน์ ใจแล / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อรา
หญ้า
40 การควบคุม Fusarium oxysporum สาเหตุโรคโคนเน่าและรากเน่าในระยะต้นกล้าของกระเจี๊ยบเขียว โดยชีววิธีและสารเคมี = Biological and chemical control of Fusarium oxysporum causing crown rot and root rot of okra seedlings / ธัญญรัตน์ พอสม / 2546 /Full Text
Subject
กระเจี๊ยบเขียว -- โรคและศัตรูพืช
โรครากเน่า
โรคราของพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77