ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Development of quality indicators for prevention and control of ventilator-associated Pneumonia / จุฑาภรณ์ นันทจินดา / 2546 /Full Text
Subject
ปอดอักเสบ -- การป้องกันและควบคุม
ปอด -- โรค
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Ventilators, mechanical
Pneumonia
362 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล = Development of quality indicators for hospital infectious waste management / กาญจนา ตั้งต่อสุจริต / 2546 /Full Text
Subject
ขยะติดเชื้อ
ขยะทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Quality of health care
Waste management
363 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในทางเดินปัสสาวะ = Development of quality indicators for prevention and control of nosocomial urinary tract infection / ประจวบ ประวัติ / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Urinary tract infections
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรคติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
ทางเดินปัสสาวะ -- โรค
364 การพัฒนาตำรับยาทาภายนอกต้านแบคทีเรียจากสารสกัดเปลือกผลทับทิม = The Development of topical antibacterial formulation from extract of Punica granatum Rind / เกศรา ยศประสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ยาทาภายนอก
สารต้านจุลชีพ
ทับทิม (ผลไม้)
สารสกัดจากพืช
Antibacterial agents
Punica granatum Rind
365 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการวาดภาพประกอบบทเรียน / วิจิตรา กิตติขจร / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาพประกอบหนังสือ -- เชียงใหม่
366 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Developing english writing skills through process approach of Prathom Suksa 6 students / เสาวณีย์ เตโชแจ่ม / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
367 การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สถานการณ์จำลอง = Development of English listening and speaking skills of Prathom Suksa 5 Students using simulations / เนตรนภา ขันคำ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
368 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการแข่งขันเป็นทีม = Mathematics skill development of Mathayom Suksa 1 students through team - game - tournament activities / กันต์กมล นวมพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การแข่งขัน
369 การพัฒนาทักษะด้านการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสันป่าแดง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ = Work skills development of lower secondary school students at San Pa Dang school through science club activities plans / ทวีบุญ รัตนะ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
370 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 = Developing English language skills through mathematics word problems of Prathom Suksa 6 Students / เพลินจันทร์ คีรีรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
371 การพัฒนาเทคนิคการคัดผลส้มพอง / พัฒนะ อรรจนสุพพัติ / 2546 /Full Text
Subject
ส้ม -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ส้มเขียวหวาน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
372 การพัฒนาเทคนิคการเชื่อมแบบแรงเสียดทานสำหรับเชื่อมต่อโลหะ = Development of friction welding technique for metal joining / อนันต์ พรหมสิทธิบุตร / 2546 /Full Text
Subject
การเชื่อม
โลหะ -- การเชื่อม
373 การพัฒนาบทเรียนโดยใช้เว็บช่วยสอน สำหรับวิชาการสร้างเว็บเพจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Development of web-assisted instruction for web page development course at Chiang Mai Vocational College / จิราภรณ์ ปาลี / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
374 การพัฒนาแบบจำลองของกระแสน้ำโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนสำหรับค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล / อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
กระแสน้ำ -- แบบจำลอง
แบบจำลองทางชลศาสตร์
กระแสน้ำ -- อ่าวไทย
375 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพภายนอกด้านปัจจัย ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน = Developing external quality assessment forms of factors items according to educational standard of basic education level / ทวีศักดิ์ อินทร์กัณฑ์ / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การประเมิน
ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา -- เชียงใหม่
376 การพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ = Development of fall risk assessment form for orthopedic patients / บุปผา จันทรจรัส / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Accidental falls
Orthopedics
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ -- ผู้ป่วย
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
ความเสี่ยง
377 การพัฒนาแบบประเมินอาการทางระบบประสาทโดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / เปรมใจ เหล็กมั่น / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคประสาท -- การประเมิน
การแก้ปัญหา
Dissertations, academic -- nursing
Signs and symptoms
Nervous system
Problem solving
378 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ สำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of exercises to enhance skills of writing words with silent consonants for Prathom Suksa 5 Karen Students / ณรงค์ เตชะ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ชาวเขา
กะเหรี่ยง
379 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าและสถานการณ์ สำหรับวัยเด็กตอนปลาย / อารีรัตน์ หมื่นมา / 2546 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
380 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการบริหารสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด = Development of the application software for inventory management : a case study of Starmark Manuafacturing Co., Ltd. / ศักดา เผือดงาม / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอริ่ง
สินค้าคงคลัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77