ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เรียนร่วมในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เนตรนภิส เอกสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
342 การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความรู้วัฒนธรรมไทย ของนักเรียนนานาชาติ โดยใช้การสอนแบบเชื่อมโยง = Developing English speaking ability and and Thai Culture Knowledge of International Students Through the adjunct model instruction วรศิริ บุญชื่อ / วรศิริ บุญซื่อ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
วัฒนธรรมไทย
นักเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติ -- เชียงใหม่
343 การพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการและการยอมรับข้าวพันในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Improvement of nutritive values and acception of Kaophan in Lablae District, Uttaradit Province / ทิพย์นภา โพธิ์ศรี / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวพัน
โภชนาการ
อาหารว่าง -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
344 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Quality development in teaching and learning Thai for career subject of diploma in vocational education / ศรัญญา กิจเจริญสิน / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
345 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / สิริเพ็ญ ชลเทพ / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน -- นักศึกษา
คุณภาพชีวิต
นักเรียนอาชีวศึกษา -- ลำพูน
346 การพัฒนาคู่มือการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต / คมกริช ปริรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- คู่มือ
ตัวแทนประกันชีวิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
347 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชา โดยใช้ เอ็กซ์ เอ็ม แอล / ธนพรรณ กุลจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
เอ็กซ์เอ็มแอล
คอมพิวเตอร์จัดการสอน
348 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างชุดทดสอบแบบปรับได้ สำหรับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ / วรางคณา บุษรากุล / 2546 /Full Text
Subject
ข้อสอบ -- การออกแบบ
แบบทดสอบ
ข้อสอบ -- ฐานข้อมูล
อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา
349 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดนตรีไทยเรื่อง ซอด้วง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา / ชุติมา นวลพลับ / 2546 /Full Text
Subject
ซอด้วง
ดนตรีไทย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
350 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง ท้องถิ่นบ้านเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียงบ้านสันติคีรี จังหวัดเชียงราย = Development of an integrated instructional package on our community for Prathom Suksa 3 students of Ban Santikeeree school, Chiang Rai Province วิลาวรรณ รัตนอุบล / วิลาวรรณ์ รัตนอุบล / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันติคีรี
การสอน
ชุมชน -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
351 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of a instructional package on reading readiness for Pre-Primary Students in Schools Affiliated to the Office of Sop Moei District Primary Education, Mae Hong Son Province / นวลศรี วุฒิกิจ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบเมย
การศึกษาขั้นประถม -- แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
352 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พูดภาษามลายูถิ่น = Development of an instructional package for improving addition and subtraction word - problem solving skills of Prathom Suksa 2 students speaking the Malay Dialect / สมาน หลีสันมะหมัด / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ปัตตานี
ภาษามลายู
353 การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / จรัสโฉม ชมภูมิ่ง / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอนด้วยสื่อ
ชาวเขา
กะเหรี่ยง
354 การพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบการบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลังของร้านถ่ายเอกสารห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนก็อปปี้เซนเตอร์ = Development of a database and application program for the raw material and inventory management system for photocopying at the Union Copy Center สมศักดิ์ ตั้งสัมพันธุ์ / สมศักดิ์ ตั้งสัมพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล -- เชียงใหม่
โปรแกรมประยุกต์
วัตถุดิบ
สินค้าคงคลัง
ร้านถ่ายเอกสาร -- เชียงใหม่
355 การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับระบบงานธุรการ งานบุคลากร งานพัสดุครุภัณฑ์ สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 / เพ็ญพร ปะระดี / 2546 /Full Text
Subject
สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8
งานสารบรรณ -- ฐานข้อมูล
พัสดุ -- ฐานข้อมูล
บุคลากร -- ฐานข้อมูล
356 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน = Development of quality indicators for standard precautions practice / จันทร ธูปบูชา / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Infection -- prevention & control
357 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Development of quality indicators for prevention and control of Hemodialysis related infection / ศุภมิตร โตรอด / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การฟอกเลือด
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Hemodialysis
358 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Development of quality indicators for prevention and control of central venous catheter-related infection / สุกัญญา มีศิริ / 2546 /Full Text
Subject
หลอดเลือดดำ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
359 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Development of quality indicators for prevention and control pf surgical site infection / สุกัญญา งามสกุลรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Surgery
360 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ = Development of quality indicators for prevention and control of infection in health personnel / นงนภัส แดงฉ่ำ / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Infection -- prevention & control
Health manpower


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77