ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การผลิต และบริโภค ผักพื้นบ้าน ของเกษตรกรในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Local vegetable production and consumption of farmers in Mae Taeng district, Chiang Mai province / อุเทน สีลาเม / 2546 /Full Text
Subject
ผักพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผักพื้นบ้าน -- การผลิต
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
322 การผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดย Bacillus subtilis จากถั่วเหลืองหลายสายพันธุ์ = Y-P0lyglutamic acid productuion by Bacillus subtilis from various varieties of soybean / ลักษมน สุทธิรางกูล / 2546 /Full Text
Subject
กรดแกมมาพอลิกลูตามิก
แบคทีเรีย
บาซิลลัส
ถั่วเหลือง
323 การผลิตไข่ไก่และไข่นกกระทาที่มีคอเลสเตอรอลระดับต่ำ = Production of low cholesterol egg from hens and Japanese quails / ยุรฉัตร เสาร์เกิด / 2546 /Full Text
Subject
ไก่ -- ไข่
นกกระทา -- ไข่
ไข่
โคเลสเตอรอล
324 การผลิตเทปโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำปาง = Production of instructional video tape on printed media production process for mass communication students of Rajabhat Institute Lampang / เบญจวรรณ เลาลลิต / 2546 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง -- นักศึกษา
หนังสือพิมพ์ -- การพิมพ์
เทปโทรทัศน์
325 การผลิตเนื้อไก่และไข่ไก่ปลอดสารปฏิชีวนะ = Production of antibiotic free chicken meat and eggs / วชีระ มีคำ / 2546 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- การผลิต
ไก่ -- ไข่
ปฏิชีวนะ
ฟ้าทะลายโจร
326 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกสหกรณ์ ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุพัฒน์ ทองแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าว -- การผลิต
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
327 การผลิตเมล็ดสังเคราะห์แบบแห้งจากอ้อย / สราวุธ บุญเป็ง / 2546 /Full Text
Subject
เมล็ดพันธุ์สังเคราะห์
อ้อย -- เมล็ดพันธุ์
328 การผลิตรงควัตถุสีแดงและซิตรินินโดยเชื้อรา Monascus purpureus ในข้าวและอาหารเหลวสังเคราะห์ / ศศิธร ใบผ่อง / 2546 /Full Text
Subject
รงควัตถุ
สีแดง
เชื้อรา
329 การผลิตและการจำหน่ายองุ่นของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = Grape production and distribution of farmers in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces / ณัฐ กันทา / 2546 /Full Text
Subject
องุ่น -- การผลิต
องุ่น -- การตลาด
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงราย
330 การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแก้วมังกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = Dragon fruit production and economic returns in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces / พจน์ เกิดชัย / 2546 /Full Text
Subject
แก้วมังกร (พืช) -- การผลิต
ผลไม้เขตร้อน -- เชียงใหม่
ผลไม้เขตร้อน -- เชียงราย
331 การผสมผสานการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์และการสอนภาษาโดยรวมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียง ความเข้าใจในการอ่าน การเขียนสะกดคำและความคิดเห็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Integration of phonics and whole lenguage approaches to promote English oral reading ability, reading comprehension, spelling, and opinion about English reading of Prathom Suksa 4 students จาวุรรณ สายสิงห์ / จารุวรรณ สายสิงห์ / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
332 การผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศ / ทิพสุคนธ์ ชวฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ -- การขยายพันธุ์
การผสมพันธุ์พืช
ว่านสี่ทิศ -- พันธุ์
333 การพยากรณ์คดีอาญาในจังหวัดเชียงใหม่ = Criminal cases forecast in Chiang Mai province / นฤมล ปิ่นคำ / 2546 /Full Text
Subject
สถิติพยากรณ์
คดีอาญา -- พยากรณ์
การสอบสวนคดีอาญา -- เชียงใหม่
334 การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ / รจนา สุดาแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์เส้นโยง
น้ำ -- อุตรดิตถ์
335 การพัฒนากรุ๊ปแวร์ด้วยโปรแกรมรหัสเปิดเพื่อสนับสนุนการทำงานกลุ่ม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ / วีระพันธ์ จันทร์หอม / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ
ระบบสื่อสารภายใน
การสื่อสารในองค์การ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
336 การพัฒนาการเคลือบฟิล์มยาเม็ดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารก่อฟิล์ม = Development of tablet film coating using Chitosan as a Film Former / จิตรกร บูรณะชนอาภา / 2546 /Full Text
Subject
ยาเม็ดเคลือบ
ยาเม็ด
ยาเตรียม
ไคโตแซน
Chitosan
Tablets (Medicine)
Tablets film coating
337 การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อนันต์ รูปงาม / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
สุขภาพ
กีฬา
338 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง / อัษฎาพร จันทร์พรหม / 2546 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
339 การพัฒนากิจกรรมที่เน้นกลวิธีการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร / อุสิชา บุญเกิด / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนเรศวร -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
340 การพัฒนาครูอนุบาลตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / พิศมัย กองคำ / 2546 /Full Text
Subject
ครูอนุบาล -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77