ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การเปรียบเทียบ ความห่างเหินทางสังคม การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในระบบกะ / ศุภนารี เกษมมาลา / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล -- เชียงใหม่
การปรับตัว
บุคลิกภาพ
302 การเปรียบเทียบการประมาณแบบช่วงพารามิเตอร์ปัวซง เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก = Comparison on small-sample interval estimation of poisson parameter / อาคม เผือกจันทึก / 2546 /Full Text
Subject
การแจกแจงแบบปัวซองต์
พารามิเตอร์
303 การเปรียบเทียบการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสตรีระดับปฏิบัติการที่มีลักษณะทางชีวสังคม และความเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / วรนาถ มานิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจัดองค์การ
สตรี
พนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ลำพูน
304 การเปรียบเทียบการสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายวันของลำน้ำสาขาในลุ่มน้ำน่านระหว่างแบบจำลองอัตตสัมพันธ์ และแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ / จุฑามาศ ลักษณะกิจ / 2546 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวัด
วิศวกรรมชลศาสตร์
ลุ่มน้ำน่าน
305 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาระหว่างระบบการกระจายยาแบบหนึ่งหน่วยประยุกต์และระบบการกระจายยาแบบเดิม บนหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง = A Comparison of medication administration errors between applied unit dose drug distribution system and conventional drug distribution system in male internal medicine wards, Lampang Regional Hospital / อภิรักษ์ ศรีภูธร / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
Hospitals -- Drug distribution systems -- Unit-dose
Medication errors -- Lampang
Unit dose
ยา -- การบริหาร
การใช้ยา -- ลำปาง
306 การเปรียบเทียบความคาดหวังที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ในจังหวัดเชียงใหม่ / ชัยพร ธรรมจุมปู / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานสอบบัญชี
งบการเงิน
ผู้สอบบัญชี
บริษัท -- เชียงใหม่
307 การเปรียบเทียบความเครียดและประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนและหลังกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม / จันทนา แสงสว่าง / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความเครียด
เหตุผล
อารมณ์
308 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารประกอบออร์กาโนทินบางตัวที่ใช้เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาแบบ โคออร์ดิเนชัน-อินเซอร์ชันในการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงของแอล-แลคไทด์ / กัญญรัตน์ สุทธภักติ / 2546 /Full Text
Subject
สารประกอบออร์กาโนทิน
โพลิเมอร์
โพลิเมอไรเซชัน
309 การเปรียบเทียบโมดูลัสการคืนตัวและคุณสมบัติความล้า ของสโตนมัสติกแอสฟัลต์และแอสฟัลติกคอนกรีต / อภิสิทธิ์ พรหมเสน / 2546 /Full Text
Subject
ถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต
แอสฟัลต์
สโตนมัสติกแอสฟัลต์
310 การเปรียบเทียบลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและวิธีการจัดการระหว่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำในการดำเนินธุรกิจการค้าและการบริการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ / ภาณี อุบลศรี / 2546 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
311 การเปรียบเทียบลักษณะทางด้านสรีระ และสัณฐานของข้าวโพดลูกผสมภายใต้การปลูกในสภาพนาโดยอาศัยชลประทานและน้ำฝน = Comparison of physiological and morphological characteristics of hybrid maize in paddy under irringated and rainfed conditions / วิทย์ อนุศาสนะนันทน์ / 2546 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
ข้าวโพด -- การปลูก
ข้าวโพด -- ชลประทาน
312 การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค และนิเวศวิทยา ของตะไคร้ต้น (Litsea cubeba Pers.) จากแหล่งต่างๆ ในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงใหม่ / พฤษภา ภู่ปาน / 2546 /Full Text
Subject
ตะไคร้ต้น -- กายวิภาค
พืชสมุนไพร
313 การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพ ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนของบัณฑิตที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน / ปรารถนา โฆสิโต / 2546 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ผู้ประกอบการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความนับถือตนเอง -- ไทย (ภาคเหนือ)
การจ้างงาน
บัณฑิต -- เชียงใหม่
314 การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำของโรงแรมเครือสตาร์วูดในกรุงเทพมหานคร / ศศิธร สายพิรุณเพชร / 2546 /Full Text
Subject
โรงแรม -- กรุงเทพฯ
บุคลิกภาพ
ผู้บังคับบัญชา
ความสำเร็จ
315 การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างสวิตช์กระแสศูนย์กับสวิตช์แรงดันศูนย์ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่หรี่แสงได้ / ยงยุทธ ปัญญาเลิศ / 2546 /Full Text
Subject
อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์
สวิตซ์กระแสศูนย์
สวิตซ์แรงดันศูนย์
316 การเปลี่ยนแปลงการรับรสในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / ภาวิณี โอภาสถิรกุล / 2546 /Full Text
Subject
มะเร็งในเด็ก
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
เคมีบำบัด
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Taste
Neoplasms
Drug therapy
317 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายบริการทางเพศของผู้หญิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / บุญธรรม หาจัตุรัส / 2546 /Full Text
Subject
โสเภณี -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
ธุรกิจบริการทางเพศ -- เชียงใหม่
318 การเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของรูปแบบและการใช้ภาพจิตรกรรมตามคติมหาชาติชาดกในเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2544 / มงคล กลิ่นบุบผา / 2546 /Full Text
Subject
มหาชาติ
ชาดก
จิตรกรรม
หลวงพระบาท
319 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร / ขนัตยา ถมวัฒนศิลป์ / 2546 /Full Text
Subject
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
งบการเงิน
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
320 การแปรรูปแผ่นข้าวอบกรอบโดยไมโครเวฟ = Processing of rice flake by Microwave / วิจิตรา เหลียวตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
อาหารว่าง
อาหารเช้า
ข้าวอบกรอบ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77