ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การประหยัดต่อขนาดของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง : ก่อน และหลังการลดสาขา = Economies of scale of a Thai Commercial Bank : Before and after branches reduction / สุกิจ ห่อวโนทยาน / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์
การประหยัดจากขนาด
การลดขนาดองค์กร
282 การปรับตัวของชาวบ้านต่อโครงการปกปักรักษาป่าไม้และปลูกไม้ฟื้นฟูป่าในเมืองหินเหิบ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จุน โนซาวา / โนซาวา, จุน / 2546 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เวียงจันทร์
283 การปรับตัวของบุคคลที่ตกงานอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ / ทองคำ ยัติสาร / 2546 /Full Text
Subject
การปรับตัว
ลูกจ้าง -- เชียงใหม่
อาชีพ
ปัญหาเศรษฐกิจ -- ไทย
แรงงาน -- เชียงใหม่
บ้านกองทราย (เชียงใหม่)
284 การปรับตัวของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการประกันคุณภาพ / อุมาภัณฑ์ พุทธปวน / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
ประกันคุณภาพ -- เชียงใหม่
การปรับตัว
285 การปรับตัวของปกากะญอในการจัดการทรัพยากรตามแบบประเพณีภายใต้บริบทกฎหมายของรัฐ / ศิริชัย พันธุ์เจริญ / 2546 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงราย
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงราย
กะเหรี่ยง -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
286 การปรับตัวในวิถีชีวิตของเกษตรกรยากจนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรมบนที่สูง = Adaptation of resource-poor farmer's livelihood in the changing context of Highland Agricultural system / ณัชชา ลี้วิศิษฏ์พัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
เกษตรที่สูง -- ไทย (ภาคเหนือ)
การปรับตัว
287 การปรับปรุงการจัดการการผลิตของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษา โรงงานบ้านต้นดิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / จงรัก ปาละรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การผลิต
โรงงาน -- เชียงใหม่
เครื่องปั้นดินเผา -- การผลิต -- เชียงใหม่
288 การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน = Improving Mathayom Suksa 3 mathematics instruction on polynomial at Sa school, Nan Province / น้ำผึ้ง อินทะเนตร / 2546 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พหุนาม
289 การปรับปรุงความทนแรงดัดของพอร์ซเลนทางทันตกรรมโดยใช้สารเคลือบแทรกซึมผิว = Flexural strength improvementof dental porcelain by surface penetrating sealant / เทพรัตน์ เขมาลีลากุล / 2546 /Full Text
Subject
พอร์ซเลนทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
ทันตกรรม
290 การปรับปรุงคาร์บูเรเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซชีวภาพ / สมบูรณ์ ศิริพรมงคลชัย / 2546 /Full Text
Subject
คาร์บูเรเตอร์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ก๊าซชีวภาพ
291 การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน วิชา ตารางทำงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน / ยุวนุช ปักษิณ / 2546 /Full Text
Subject
การสอน
วิจัยปฏิบัติการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
292 การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาดินซีเมนต์ สำหรับดินเหนียวและทรายปนดินเหนียว / วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
เสา
ดิน
คุณภาพดิน
ดินเหนียว
ทราย
293 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทร วิทยปิยานนท์ / 2546 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
294 การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ = Varietal improvement of Sesame as Ornamental Crop / ทิวา ปาตีคำ / 2546 /Full Text
Subject
งา -- การปรับปรุงพันธุ์
ไม้ประดับ
295 การปรับปรุงพันธุ์และผลของความยาวช่วงแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของฟิวเซีย = Improvement and effect of photoperiod on growth of fuchsia / วันทนา มุทิตา / 2546 /Full Text
Subject
ฟิวเซีย -- การเจริญเติบโต
ฟิวเซีย -- การหายใจเชิงแสง
ดอกไม้ -- การหายใจเชิงแสง
ดอกไม้ -- การเจริญเติบโต
296 การปรับปรุงพันธุ์และวิธีการปลูกกุหลาบลูกผสม / ไพลิน กันทา / 2546 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- การปรับปรุงพันธุ์
กุหลาบ -- การปลูก
กุหลาบ -- พันธุ์
297 การปรับปรุงระบบกระจายอากาศร้อนของเครื่องอบแห้งลำไยแบบแกะเปลือก / มนัสวี สกุลแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งลำไย
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
298 การปรับปรุงและประเมินสมรรถนะของใบพัดรูปแพนอากาศ สำหรับอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ / พงษ์ศิริ จรุยนนท์ / 2546 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
อุโมงค์ลม
ใบพัด
299 การปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงทำงาน = Role changes among career women / สุธีวนัช นันใจยะ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- ลำพูน
300 การป้องกันความร้อนสำหรับผิวท่อที่มีก๊าซร้อนไหลภายใน โดยใช้ฟิล์มของน้ำ / พิสิษฐ์ เพชรคง / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ความร้อน
ความร้อน
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ท่อ
ก๊าซ
ฟิล์ม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77