ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินผลโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ จังหวัดลำปาง = An Evaluation of the people bank project of the government savings bank, Wang Nuea branch, Lampang province / ขจี แก้ววารี / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
โครงการธนาคารประชาชน
ธนาคารและการธนาคาร -- การประเมิน
262 การประเมินผลโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสวนปรุง = Appraisal of development and quality guarantee project at Suanprung Psychiatric Hospital / ธัญธร พัวพันธ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
263 การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = An Evaluation of teachers' life quality improving loans project of government savings bank in Chiang Mai and Lamphun provinces / นิคม ทองธนกิจ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- ลำพูน
ครู -- เชียงใหม่
ครู -- ลำพูน
264 การประเมินผลโครงการหมู่บ้านวิชาการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย = Evaluation of agricultural technology village program in the Lower North of Thailand / สมเพชร พรมเมืองดี / 2546 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
หมู่บ้านวิชาการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
265 การประเมินแผนการปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / สุวภัทร สุคันธา / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
การศึกษาขั้นอนุบาล
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง -- การประเมิน
266 การประเมินมูลค่านันทนาการของโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย = Valuation of recreation of Doi Tung Development Project in Chiang Rai Province / นริศรา เอี่ยมคุ้ย / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นันทนาการ
โครงการพัฒนาดอยตุง
ดอยตุง (เชียงราย)
267 การประเมินมูลค่าน้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงแม่กวง / วุฒิชัย รักษาสุข / 2546 /Full Text
Subject
ชลประทาน -- เชียงใหม่
การใช้น้ำ -- ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง
268 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน : กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis : A Case Study of PTT Public Company Limuted / ปิยะรัตน์ ยงทรัพย์สินธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทปตท
หลักทรัพย์
269 การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of Chiang Mai University's Master of Economics Curriculum / พัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร -- เชียงใหม่
270 การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด = The application of constructionism learning process in industry: a case study of Siam Cement (Lampang) Company Ltd. / ศุภมิตร เพลงศิลป์วัฒนา / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
การจัดองค์การ
การเรียนรู้
อุตสาหกรรม
271 การประยุกต์ใช้โคอินทิเกรชันและแบบจำลองเอเรอร์คอร์เรคชัน กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย / อนัสปรีย์ ไชยวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
อัตราการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินตรา -- เอเชีย
การแลกเปลี่ยน
272 การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ / ปรานอม บัวบานศรี / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
ต้นทุนและประสิทธิผล
273 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดแช่เยือกแข็ง = Application of clean technology on production of frozen fresh soybean / ถนอม ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์
อุตสาหกรรมผักแช่แข็ง
ผักแช่แข็ง
เทคโนโลยีสะอาด
ถั่วเหลือง
274 การประยุกต์ใช้แนวคิดการวัดระดับความเป็นผู้คิดก้าวหน้าของโคเวย์ กับวิศวกรในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / ปิยภูมิ ปทุมเทา / 2546 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
วิศวกร -- ลำพูน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
275 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดในตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of local wisdom in postpartum self-care in Ban Klang Sub-district, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / จรรยา จินต์จิระนันท์ / 2546 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
276 การประยุกต์ใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ : กรณีศึกษา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ = An application of accounting system for community fund and commnity of nation : Case study of Amphoe Tha Pla, Changwat Uttaradit / บุศรา คงศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
การบัญชีกองทุน -- อุตรดิตถ์
กองทุนหมู่บ้าน
277 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการวางแผนการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชยกฤต ม้าลำพอง / 2546 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การขนส่ง
การขนส่งมวลชน -- การวางแผน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การขนส่ง
เส้นทางรถประจำทาง -- เชียงใหม่
278 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การประปา -- ลำปาง
ประปาชนบท -- ลำปาง
279 การประสานงานด้านธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกับโรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพมหานคร / กฤตยา บุระตะ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
โรงเรียนนานาชาติ -- กรุงเทพฯ
280 การประสานบทบาทขององค์กรรัฐองค์กรเอกชนและองค์กรประชาชนในการจัดการต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่ / สยามรัตน์ เพชรปานกัน / 2546 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ต้นไม้ -- เชียงใหม่
องค์การ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77