ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ปัญญดา ภูรีโรจน์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
242 การประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = Evaluation of the administrative perfromance outcomes in Primary Care Unit in sapphaya District, Chainat Province / จิรภฎา เข็มสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- สรรพยา (ชัยนาท)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- สรรพยา (ชัยนาท)
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ทัศนคติต่ออนามัย -- สรรพยา (ชัยนาท)
Dissertations, academic -- Public health
Primary health care -- Chainat Province Supphaya District
Evaluation studies -- Chainat Province Supphaya District
243 การประเมินโครงการนิเทศทางไกลข่าวการประถมศึกษา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of distance supervision project on primary education news, Chom Thong District, Chiang Mai province / ปรีชา ปัญจะเรือง / 2546 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
ข่าว -- การประเมิน
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
โครงการนิเทศทางไกล
244 การประเมินโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ / กรรณิการ์ ไชยคุณา / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
245 การประเมินโครงการวินัยนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ แว่นจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย
วินัยในโรงเรียน
วินัย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
246 การประเมินโครงการสร้างทักษะในการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / จำเรียน ขันอ้าย / 2546 /Full Text
Subject
ชาวเขา
การพัฒนาตนเอง -- เชียงใหม่
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
247 การประเมินต้นทุนและผลทางเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส : กรณีศึกษาการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ ยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส = An Assessment of economci costs and benefits and life quality of HIV infected patients treated by antiretroviral drug : a case study of treated with antiretroviral drug and opportunistic infection treatment / อำไพ อินทรจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
248 การประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ / นิรันดร์ คำวงค์ปิน / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานประถมศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- การประเมิน
249 การประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัวช่วงชั้นที่ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / รุ่งนภา สดสะอาด / 2546 /Full Text
Subject
ผัก
สวนครัว
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
250 การประเมินทางเลือกโครงข่ายรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่โดยวิธีวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์ / คงเดช ธีรรัตนเขต / 2546 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
การขนส่งมวลชน -- เชียงใหม่
คนขับรถประจำทาง
เส้นทางรถประจำทาง
251 การประเมินทางเศรษฐกิจของระบบการจัดการขยะ โดยทำปุ๋ยหมักควบคู่กับเตาเผาขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน = Economic evaluation of waste management system combining composting and incinerator: a case study of Lamphun municipality / เสริมศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์ / 2546 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- ลำพูน
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
เตาเผาขยะ
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ -- ลำพูน
252 การประเมินประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานกองนิติการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย / สิรินทร์ญาภา จันทพิรักษ์ / 2546 /Full Text
Subject
การสื่อสารแห่งประเทศไทย. กองนิติการ -- การบริหาร
การจัดการ
ความพอใจในการทำงาน
นิติกร -- ความพอใจในการทำงาน
253 การประเมินประสิทธิภาพของระบบงานกำกับดูแลผู้เสียภาษี โดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการและให้เป็นปัจจุบันในเขตท้องที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 / พรชัย ลิขิตตระกูลวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่
ภาษี
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
254 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งกว๊านพะเยา = Health impact assessment of the Kwan Phayao wall construction / สุทิตย์ เสมอเชื้อ / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
พฤติกรรมสุขภาพ -- พะเยา
สุขภาพ
เขื่อน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พะเยา -- ภาวะสุขภาพ
255 การประเมินผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด = An Evaluation of the operation of Chiang Mai Teacher Savings Cooperative Limited / สมชาย เมธาวีกุลชัย / 2546 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ -- การประเมิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
256 การประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน ของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มรับฟ้องและให้คำปรึกษาแนะนำ / พัลลรินทร์ ภูกิจ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
ศาลปกครอง
การฟ้อง
257 การประเมินผลการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก แบบรวมเรียนช่วงชั้น ของศูนย์โรงเรียนสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / บพิธ ศิริ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
258 การประเมินผลการดำเนินงานถ่ายโอนการพัฒนาเด็กจากกรมการพัฒนาชุมชน ไปให้องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโครงการอาหารเสริม (นม) = The Evaluation on the transferred duty of child development from the Community Development Department to Tambon Administrative Organizations in Chiang Mai Province : A Case Study of Additional healthy Food (Milk) Project / สุพัตรา ธิมาคำ / 2546 /Full Text
Subject
กรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการของเด็ก -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการอาหารเสริม (นม)
259 การประเมินผลของการใช้งบประมาณตามที่จัดทำโดยใช้ดัชนีวัดผลสำเร็จของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) จังหวัดลำปาง / อนุสรณ์ ทองงาม / 2546 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
งบประมาณ
ประสิทธิผลองค์การ
ความสำเร็จขององค์การ
260 การประเมินผลเครื่องแกะเมล็ดลำไยชนิดจานหมุนโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Assessment of rotation pan longan kernel extractor using design of experiment techniques / พีรพันธ์ บางพาน / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องแกะเมล็ดลำไย
เครื่องจักรกลการเกษตร
เกษตรกรรม -- การใช้เครื่องจักรกล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77