ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Environmental accounting : Case study of industrial business in Northern Region industrial estate Lamphun Province / อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การบัญชี
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม -- ลำพูน
222 การบูรณาการการเรียนรู้เรื่องอาชีพท้องถิ่นในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ / ศิริพร รัตนประดิษฐ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
อาชีพ
ท้องถิ่น
223 การแบ่งหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การประมวลผลแบบบอด / สิทธิพร ศักดิ์บูรณาเพชร / 2546 /Full Text
Subject
การประมวลผลแบบบอด
การประมวลสัญญาณ
ภาษาไทย -- หน่วยเสียง
224 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ / ศรีวลี แป้นไม้ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมบำบัด
พยาบาล -- เพชรบูรณ์
สิทธิผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
225 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / กมลพรรณ พ้องพงษ์ศรี / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
สิทธิผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Parent advocacy
226 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ ของผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / พัชรา เล็กประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
สูติกรรม
สิทธิผู้ป่วย
227 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของ ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลพิจิตร / ปราณี ช่วงไกล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
สิทธิผู้ป่วย
อายุรศาสตร์
228 การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีความต้อง การพิเศษของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน / สมสกุล ศรีสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
การศึกษาพิเศษ -- ลำพูน
เด็กพิเศษ
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
229 การปฏิบัติงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / ประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
งานปกครอง
230 การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย / ปรีชา จันทะสินธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงราย
วิชาการ
231 การปฏิบัติตามคำสั่งเรื่องการยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทำการ : กรณีศึกษา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง / จุมพล สุขมั่น / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
อสังหาริมทรัพย์
การยึดทรัพย์
232 การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ / ศุภามาศ สีผ่องใส / 2546 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ -- อาจารย์
โภชนาการ
233 การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการและภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐินี ยานะศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย -- นักเรียน
โภชนบำบัด
โภชนาการ
นักเรียน -- โภชนาการ
234 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนลำปางกัลยาณี / สุรีย์พร ธัญญะกิจ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ร้านอาหาร -- ลำปาง
สุขาภิบาล
อาหาร
235 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing, supervisory
Nursing staff
236 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- กำแพงเพชร
การรับรู้
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing staff
Nursing, supervisory
237 การประกอบอาชีพของผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์เทพ เด่นดอนทราย / 2546 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
เกษตรกร -- เชียงใหม่
238 การประเมินกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำพูน / พิพัฒน์ ไชยนวล / 2546 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
กิจกรรมของนักเรียน -- ลำพูน
239 การประเมินความเชื่อถือได้ของจุดจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าย่อยโดยวิธีจำลองเหตุการณ์มอนติคาร์โล = Reliability evaluation of substation delivery point by Monte Carlo Simulation Method / พัฒนพงศ์ สุวรรณธวัช / 2546 /Full Text
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง
สถานีไฟฟ้าย่อย
วิธีมอนติคาร์โล
การใช้พลังงานไฟฟ้า
240 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของการเก็บขยะขายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / นภาพร ทิมอรุณ / 2546 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- แง่เศรษฐกิจ
ขยะ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77