ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การนำวิธีการ Six sigma มาทดสอบใช้เพื่อลดการสูญเสียกระดาษในกระบวนการผลิตของบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) = The Implementation of six sigma testing method to reduce newsprint waste in production processes of the post publishing public company limited / อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทโพสต์พับลิชชิ่ง
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
กระดาษ -- การผลิต
202 การแนะแนวของพระพุทธเจ้าในอรรถกถาธรรมบท พระประยูร จีนา / ประยูร จีนา, ภิกขุ / 2546 /Full Text
Subject
การแนะแนว
พระพุทธเจ้า
อรรถกถา
ธรรมบท
203 การบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลที่พักในหอพักพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ คำกัมพล / 2546 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
โภชนาการ
อาหาร
นักศึกษาพยาบาล -- แง่โภชนาการ -- เชียงใหม่
204 การบริโภคอาหารและการรับรู้ภาวะโรคของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / พัชรินทร์ สืบสายอ่อน / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
205 การบริโภคอาหารและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาว่ายน้ำ = Food consumption and physical fitness of athlete swimmers / กิ่งกาญจน์ กาญจนามัย / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ
สมรรถภาพทางกาย -- เชียงใหม่
นักกีฬา -- เชียงใหม่
นักว่ายน้ำ -- เชียงใหม่
206 การบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักกีฬาประเภททีม จังหวัดเชียงใหม่ / รจนา ทับทิมทอง / 2546 /Full Text
Subject
อาหาร -- แง่โภชนาการ
บริโภคกรรม
นักกีฬา -- เชียงใหม่
207 การบริหารกองทุนหมู่บ้านเขตตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิพนธ์ ดิชวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน
208 การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของหมู่บ้านในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน / วงศ์สว่าง แดงสนั่น / 2546 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน
ชุมชน
เมือง -- ลำพูน
209 การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ / สุเมธี ทาวิชัย / 2546 /Full Text
Subject
การบริหารความเสี่ยง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความเสี่ยง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
210 การบริหารโครงการขยายงานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา : บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / สมบูรณ์ พงษ์พฤกษ์ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
การบริหาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
211 การบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนากรณีศึกษาจังหวัดลำปาง / ขวัญหทัย จารุจินดา / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- การบริหาร
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ
212 การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี ศรีสังวาลย์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
213 การบริหารงานความปลอดภัยในระบบทวิภาคี : กรณีศึกษาคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในจังหวัดลำพูน / อรุณี สุนทรา / 2546 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในการทำงาน
การทำงาน
แรงงาน -- ลำพูน
214 การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน / เสรี พุทธปวน / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
215 การบริหารงานวิชาการในภาวะขาดแคลนครูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / เสาวนี ละอองเอี่ยม / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
ครู -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
216 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ / 2546 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โรงเรียน -- การบริหาร
หลักสูตร
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
217 การบริหารต้นทุนของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ / พุทธรักษ์ จันทร์ศิริ / 2546 /Full Text
Subject
คอนกรีตผสมเสร็จ
ต้นทุนและประสิทธิผล
บริษัท -- ไทย (ภาคเหนือ)
คอนกรีต -- ต้นทุนและประสิทธิผล
218 การบริหารแบบโรงเรียนรวมศูนย์ : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษารวมศูนย์ท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Consolidated schools administration : a case study of thapha elementary consolidated school, Mae Chaem district, Chiang Mai province / ประจวบ บุญเกียรติเดชากุล / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์ท่าผา (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
219 การบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ประภาพร กิติ / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
เวลา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
การบริหารเวลา
ผู้บริหารโรงเรียน -- การบริหารเวลา
220 การบังคับใช้กฎหมายโดยการบันทึกคะแนนและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ในการกระทำผิดกฎจราจรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / เผด็จ ยศอินต๊ะ / 2546 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77