ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านการบริการ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จิราวรรณ เครือคำปิว / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
182 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / พิจิตรวรรณ พุทธวงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
183 การเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 / อุมาฤทัย สุวรรณขจร / 2546 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
กีฬามหาวิทยาลัย
184 การเตรียมฟิล์มบางแคดเมียมนิกเกิลซัลไฟด์ / สุขุม อิสเสงี่ยม / 2546 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
แคดเมียมซัลไฟด์
นิกเกิลซัลไฟด์
185 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้วไฟฟ้าลิเทียมนิกเกิลออกไซค์จากสารต้นตอลิเทียมนิกเกิลไดคาร์บอกซิเลต / พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม / 2546 /Full Text
Subject
ลิเธียมนิกเกิลออกไซด์
อิเล็กโทรดส์
186 การแตกร้าวภายใต้ความเค้นร่วมกับการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนิติกที่ถูกเชื่อม = Stress corrosion cracking of welded austenific stainless steels / ศศิจันทร์ วรรณศรี / 2546 /Full Text
Subject
เหล็กกล้าไร้สนิม
เหล็กกล้า
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
187 การถ่ายทอดธรรมะของพระสงฆ์โดยผ่านโครงการพัฒนา พระมหาไพศาล ก๋องมา / ไพศาล, พระมหา / 2546 /Full Text
Subject
ธรรมะ
สงฆ์ -- เชียงใหม่
188 การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านนิเวศวิทยาของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / ทัศนีย์ หิรัญวงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
กะเหรี่ยง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
189 การถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / วัชระ ภาโนชิต / 2546 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงราย
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงราย
190 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออก ของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ / อัชฉรา วงศ์วิจิตร / 2546 /Full Text
Subject
การส่งออก
การพัฒนาเศรษฐกิจ
191 การทดสอบเครื่องยนต์ขนาดเล็กในการใช้งานระยะยาว โดยใช้น้ำมันผสมเอทานอลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง / ณัฐฐ์ คันธวิวรณ์ / 2546 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์
น้ำมัน
เอทานอล
192 การทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกลและการจำลองการบีบอัดขึ้นรูปเนื้อหมูบดและเนื้อปลาบด / สมพจน์ วิบูลย์เกียรติ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความยืดหยุ่น
เนื้อสุกร
เนื้อปลา
193 การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลำน้ำว้า จังหวัดน่าน = Tourism and Changes in the Folk Ways Along the Numwa River Bank Nan Province / อภิญญา จิตรวงศ์นันท์ / 2546 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การดำเนินชีวิต
ลุ่มน้ำ -- น่าน
ลำน้ำว้า (น่าน)
194 การทำการเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ศาศวัต พัฒนาศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมทางเลือก -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
195 การทำนายการเสียหายแบบอ่อนหนืดในการขึ้นรูปลึก แผ่นอลูมิเนียมรูปถ้วยทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส / อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- เครื่องยนต์
เครื่องยนต์
การขึ้นรูปโลหะ
196 การทำนายผลประกอบการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบนโดยวิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม / จันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงราย
ธนาคารและการธนาคาร -- ลำพูน
ธนาคารและการธนาคาร -- พยากรณ์
197 การทำน้ำฝรั่งแบบใสโดยใช้กระบวนการไมโครฟิลเตรชัน / พัชรินทร์ ทองสร้อย / 2546 /Full Text
Subject
น้ำฝรั่ง
น้ำผลไม้
ไมโครฟิลเตรชัน
198 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ / อรรณพ ทองคำ / 2546 /Full Text
Subject
โรคจิตเภท
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Family
Schizophrenia
199 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่น ที่ติดสารแอมเฟตามีน ในจังหวัดแพร่ / พร้อมพันธ์ คุ้มเนตร / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ยาเสพติดกับเยาวชน -- แพร่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Family
Adolescence
Amphetamine
200 การนำกลับฟอสฟอรัสจากตะกอนเคมีโดยกรดอินทรีย์มวลโมเลกุลต่ำ / ธีรพล บุญมาสม / 2546 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส
กากตะกอนน้ำเสีย
ฟอสฟอรัส
กรดอินทรีย์
น้ำเสีย -- การวิเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77