ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การเตรียมและการเผาซินเตอร์ของเซรามิกไดแบเรียมนาโนติตาเนตและสทรอนเชียมติตาเนต / กชกร มั่งมี / 2545 /Full Text
Subject
เซรามิกไดแบเรียมนาโนติตาเนต
สทรอนเชียมติตาเนต
162 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมเจลาติน / สุคนธา สุคนธ์ธารา / 2545 /Full Text
Subject
แป้งมันสำปะหลัง
เจลาติน
ฟิล์ม -- การทดลอง
163 การถ่ายทอดการนวดแผนไทยบ้านป่าบง / อุดม อุดมวรรธน์กุล / 2545 /Full Text
Subject
การนวด -- ฝาง (เชียงใหม่)
แพทย์แผนโบราณ
164 การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์ในจังหวัดเชียงใหม่ / เอกรัฐ อินต๊ะวงศา / 2545 /Full Text
Subject
ช่างปั้น -- เชียงใหม่
การปั้น
สิงห์
165 การทดสอบความเข้ากันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง ที่ผลิตในประเทศไทยกับสารลดน้ำอย่างแรง / เอกภพ ทองอินต๊ะ / 2545 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
สารลดน้ำ
ความหนืด
166 การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) ในหนูขาว / วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ใบรางจืด
สารพิษ
หนูขาว
สมุนไพร
Toxicity test
Plants, medicinal (Rang Jert)
Dissertations, academic -- Toxicology
167 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ผลการวิจัย / กัญทิญา วงศ์วัชรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาล -- วิจัย
อินเตอร์เน็ต
Dissertations, academic -- nursing
Research design
Review literature
168 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : พัฒนาการ รูปแบบการจัดการ และศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน / นครินทร์ ชัยแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
169 การทอผ้าของชาวละว้าบ้านมืดหลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / จรัญญา สีพาแลว / 2545 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- เชียงใหม่
ละว้า
บ้านมืดหลอง (เชียงใหม่)
170 การทำน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใช้แล้วให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยสารดูดซับบางชนิด / วีราภรณ์ มั่นเมือง / 2545 /Full Text
Subject
การดูดซับ
เครื่องยนต์ -- การหล่อลื่น
น้ำมันหล่อลื่น
171 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน / อุลิศ สมบัติแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเวช -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยจิตเวช -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
172 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย / ธาดา เจริญกุศล / 2545 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย -- แพร่
ครอบครัว -- แพร่
Dissertations, academic -- nursing
Family
Suicide
173 การนำแผนพัฒนาการเกษตรไปใช้ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดเชียงใหม่ / สิริรัตน์ ชนะญาติ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
174 การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไปใช้ในเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / วีระ ตั้งวิชาชาญ / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ไอเอสโอ 14001
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
เหมืองแม่เมาะ
175 การนำระบบการวางแผนความต้องการวัสดุมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนเครื่องบิน : กรณีศึกษา บริษัท ดริสเซ่นแอร์คราฟท์ อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / จุฑามาส ขลิบเงิน / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์)
การวางแผนความต้องการวัสดุ
วัสดุ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้
เครื่องบิน
176 การนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Navision financials มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทรอยัล สแกนดิเนเวีย (ประเทศไทย) จำกัด / ณัฐวุฒิ อภิสิทธยากร / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทรอยัล สแกนดิเนเวีย (ประเทศไทย)
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
177 การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / บุญ คำใจหนัก / 2545 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
ผู้บริหารเชียงใหม่ -- ลำพูน
178 การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ / อัมพร สุวรรณประเทศ / 2545 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
179 การบริโภคสินค้าเงินผ่อนและการโต้ตอบของผู้บริโภคสินค้าในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดลำพูน ลัคดา ประสพสมบัติ / ลัดดา ประสพสมบัติ / 2545 /Full Text
Subject
การค้าระบบเงินผ่อน
ผู้บริโภค -- ลำพูน
สินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
180 การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุกับสภาวะฟันผุในคนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กันยารัตน์ วิโรจน์พงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ฟันผุ
ผู้ใหญ่ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
อาหาร
บริโภคกรรม
Dental caries
Cariogenic agent


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70