ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / กาญจนา ทองเมือง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
Orthopedics
ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาล -- นครสวรรค์
การรับรู้
142 การดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาพเหนือ / พวงผกา คำดี / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
143 การตกแต่งงบการเงินของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / ปาริชาติ ยาสมุทร / 2545 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การเงิน
การเงิน
งบการเงิน
144 การตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้การควบคุมฟัซซี่ลอจิกแบบปรับตัว สำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกต่อกับกริดระบบไฟฟ้า / นพพร พัชรประกิติ / 2545 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
ฟัสซีลอจิก
145 การตรวจสอบความเสี่ยงของสถาบันการเงินในเขตภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย / โชคชัย เหมวงศ์กุล / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
146 การตรวจหาสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคฝักหดของถั่วเหลืองฝักสด / สันติ โยธาราษฎร์ / 2545 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
โรคฝักหด
เกษตรกร -- เชียงราย
147 การตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองที่ความหนาแน่นต่างกันต่อการระบาดโรคราสนิม / บดินทร์ สุขเลิศ / 2545 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
โรคราสนิม
148 การตอบสนองของสตรอเบอรี่ต่อเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่เกษตรกร / บังอร แสนคาน / 2545 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่
เชื้อรา
149 การตอบสนองของสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์และลูกผสมชั่วที่ 1 ต่อการขาดธาตุโบรอน / วัชรา บัวพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- การเจริญเติบโต
พันธุกรรม
โบรอน
ข้าวบาร์เลย์ -- เชียงใหม่
150 การตอบสนองความเจ็บป่วยของประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ธวัชชัย เขื่อนแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
ผู้ป่วย -- แพร่
Patients -- Phrae
Insurance, health
Dissertations, academic -- Public health
151 การตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของโครงอาคารหลายชั้นที่มีคานถ่ายน้ำหนักที่ชั้นแรก / จุรินธร อังเรขพาณิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
คาน
แผ่นดินไหว
อาคารสูง
152 การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิวาพร แสงศิริ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
โครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกร
153 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน / สรวงสุดา ชลัมพุช / 2545 /Full Text
Subject
จริยธรรม
พยาบาล -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
154 การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการออกแบบเว็บไซด์ ของบริษัทจำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สถาปนา ภัทโรวาสน์ / 2545 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
บริษัท -- เชียงใหม่
155 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
การติดเชื้อ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
156 การติดเชื้อแบบแฝงของเชื้อ Collertotrichum gloeosporioides Penz. ในมะม่วงพันธุ์มหาชนก / ดวงใจ มูลเขียน / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
การติดเชื้อ
157 การติดตามผลการปฎิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคลำพูน / ธีรโชติ ธรรมกิติ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน -- หลักสูตร
ช่างเทคนิคการผลิต
หลักสูตร
158 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวีรยา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพรรณ ทองงาม / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลวีรยา -- บุคลากร
ประกันคุณภาพการศึกษา
159 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สะสมหน่วยกิต) ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ / เพ็ญศรี สำราญรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ -- หลักสูตร
นักศึกษา -- เชียงใหม่
หลักสูตร
การศึกษาทางอาชีพ
160 การเตรียมและการประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของยาพ่นคอจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด = Preparation and evaluation of antibacterial activity of mangosteen rind extract throat spray / วัลลภา คงฉันท์มิตรกุล / 2545 /Full Text
Subject
คอหอยอักเสบ
สารต้านจุลชีพ
มังคุด
Mangosteen
Antibacterial agents


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70