ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทร พวงสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย -- นักเรียน
อินเตอร์เน็ต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
122 การซื้อยาใช้เองของประชาชนในเขตชุมชนแออัด / ศิริ แสงบุญเรือง / 2545 /Full Text
Subject
การใช้ยา
ยา
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
ชุมชนแออัด 5 ธันวา (เชียงใหม่)
123 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีบดเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / อรวรรณ กาศสมบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
Cassava
Starch
Tablets (Medicine)
ยาเม็ด -- การทดสอบ
แป้งมันสำปะหลัง
ยาเตรียม
อุตสาหกรรมยา
124 การดำเนินงานของธุรกิจร้านค้าทองรูปพรรณในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / พรรณชลิต สุดดีพงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ร้านค้า -- ลำพูน
ร้านทอง
ทอง
การจัดการธุรกิจ
125 การดำเนินงานของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ / ศานิตย์ ภู่บุบผา / 2545 /Full Text
Subject
ร้านค้า -- พม่า
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
การจัดการธุรกิจ
126 การดำเนินงานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ไพศาล เขื่อนเพชร / 2545 /Full Text
Subject
โครงการเสมาพัฒนาชีวิต
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา
127 การดำเนินงานในธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี สาคร / 2545 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
สินค้าออก
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
128 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ / ประมวล พลอยกมลชุณห์ / 2545 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การศีกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
129 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง / ยันยงค์ สูงงาม / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม
ประกันคุณภาพการศึกษา
130 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง / ยงยุทธ ขัดผาบ / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
131 การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / อารีย์ กุมารแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ยาเสพติด -- การควบคุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
132 การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน / กาญจนา เลิศวุฒิ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำพูน
เด็ก
133 การดำรงอยู่ของการละเล่นพื้นบ้านซอล้านนา / วนิดา ริกากรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
ซอ
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
134 การดูดซับไอออนของนิกเกิล คอปเปอร์ และโคบอลต์บนถ่านกัมมันต์ / อาทิตย์ วรรณเวก / 2545 /Full Text
Subject
การดูดซับ
ไอออน
นิกเกิล
คอปเปอร์
โคบอลต์
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
135 การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / ดรุณี เลิศปรีชา / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
การฆ่าตัวตาย -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
Suicide
136 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร / บรรเจิด ถึงกลิ่น / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
การพยาบาล -- พิจิตร
137 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามง่าม / เบญจมาศ หวาจ้อย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสามง่าม
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
138 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / สุรางค์ ซิ้มอิ่ม / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
โรงพยาบาลพิจิตร
การพยาบาล -- พิจิตร
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
139 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / อรพิน ศรีสมบัติ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การรับรู้
การพยาบาล -- อุตรดิตถ์
140 การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / เสนาะ ดวงรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient -- centered care
ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาล -- พิจิตร
การรับรู้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70