ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าตราเฉพาะในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเทสโก้โลตัส / ปัทมา กิมสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
การตลาด
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
สินค้า
เทสโก้โลตัส
1362 ส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยในงานท่อคอนกรีตสำเร็จรูป / อินทิรา อ้นเทียน / 2545 /Full Text
Subject
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป
คอนกรีตผสมเถ้าลอย
ท่อคอนกรีต
1363 สารบอแร็กซ์ในเนื้อสัตว์บดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภัทราวรรณ เขียววัน / 2545 /Full Text
Subject
บอแร็กซ์
เนื้อสัตว์บด
เนื้อปลาบด
1364 สารผสมอะลูมินา-คอร์เดียไรท์สำหรับใช้เป็นวัสดุทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน / สัมพันธ์ สร้อยกล่อม / 2545 /Full Text
Subject
ความร้อน
อะลูมินา
คอร์เดียไรท์
1365 สารหอมระเหยที่ผลิตโดยเชื้อราที่เจริญบนถั่วเหลือง สุตสิริ นันทวัน / สุดสิริ นันทวัน / 2545 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ถั่วเหลือง
สารหอมระเหย
1366 สาเหตุการเกิดอาการหงิกเป็นพุ่มไม้กวาดลำไย: ไรลำไย : / พลอยชมพู กรวิภาสเรือง / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
ไร
1367 สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตร / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท
สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Schizophenia
1368 สุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิต / ธนิกานต์ เขื่อนดิน / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Hypertension
1369 สุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก / อิชยา เขื่อนมั่น / 2545 /Full Text
Subject
มารดา -- สุขภาพจิต
เด็กออทิสติก -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
1370 สูตรอาหารที่เหมาะสมกับไก่ลูกผสมพื้นเมืองในระยะเจริญเติบโต / บุญญวดี ธนัญชัย / 2545 /Full Text
Subject
ไก่พื้นเมือง -- อาหาร
ไก่พื้นเมือง -- การเจริญเติบโต
1371 ห้องสมุดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : โครงการต้นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ พยอมไพร / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
การท่องเที่ยว
ห้องสมุดประชาชน -- เชียงใหม่
1372 แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรในตำบลดงมหาวัน กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / นวลศรี ธิราช / 2545 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตร
1373 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันระเหยง่าย จากผลของพืชในสกุลแซนโทไซลุม / โชติรส โตวนิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
สารต้านจุลชีพ
สารสกัดจากพืช
แซนโทไซลุม
พืชสมุนไพร
1374 องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญ ขำสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
จิตวิทยา
เชาวน์
อารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1375 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สมเพชร เมฆรา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ครู
1376 อะฟลาทอกซินในพริกแห้งป่น ในตลาดเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง / สุรจิต ธรรมาเจริญราช / 2545 /Full Text
Subject
อะฟลาท็อกซิน
พริกแห้งป่น
ตลาด -- ลำปาง
1377 อัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กิติรัตนา แก้ววิเศษ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความรู้สึก
1378 อัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม จังหวัดอุบลราชธาณี / สุดารัตน์ พุฒพิมพ์ / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม
ผู้สูงอายุ -- อุบลราชธานี
ค่านิยม
Dissertations, academic -- nursing
1379 อัตราการไหลของมวลของวัสดุเม็ดหยาบในถังปล่อยทรงลิ่ม / วิฑูรย์ เวชมงคลกร / 2545 /Full Text
Subject
การถ่ายเทมวล -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์การไหล -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สมการ
วัสดุเม็ดหยาบ
ถังปล่อยทรงลิ่ม
1380 อาชีพการทำเมี่ยงของบ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล / 2545 /Full Text
Subject
บ้านปางมะโอ (เชียงใหม่)
เมี่ยง -- การผลิต
อาชีพ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70