ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดเชียงใหม่ / มารยาท โยทองยศ / 2545 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1342 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดลำพูน / เกสินี วงค์พนัสสัก / 2545 /Full Text
Subject
จริยธรรม
สถิติวิเคราะห์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
1343 สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกำแพงเพชร / ลลิดา แจ่มจำรัส / 2545 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
บริโภคนิสัย
นักเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
1344 สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของประชากรในโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สถิติวิเคราะห์
ประกันสุขภาพ
สุขภาพ
1345 สเปกโทรเมตรีการกระเจิงกลับพลังแบบรัทเธอร์ฟอร์ดโดยใช้ไอออน ดิวทีรอนพลังงาน 140 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ / สมใจ ชื่นเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
การกระเจิง (ฟิสิกส์)
ไอออน
1346 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาท้องถิ่นของเรา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุดเขต ปูตินันท์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1347 สภาพต้านทานไฟฟ้าและปรากฎการณ์ฮอลล์ของสาร YBa2Cu3O7 / ธราภรณ์ เดชสองชั้น / 2545 /Full Text
Subject
การต้านทานไฟฟ้า
ปรากฏการณ์ฮอลล์
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
1348 สภาพและปัญหาการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ ศรีรอด / 2545 /Full Text
Subject
แฟ้มผลงานทางการศึกษา -- การประเมิน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1349 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่มีผลต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วุฒิฉัตร ศรีพาเพลิน / 2545 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ชาวเขา
ม้ง
1350 สภาวะที่เหมาะสมต่อการจับก้อนของลิกนินในกระบวนการบำบัดขั้นต้นของน้ำทิ้งจากการต้มเปลือกสา / สุรินทร์ สายปัญญา / 2545 /Full Text
Subject
ลิกนิน
น้ำเสีย -- การบำบัด
ปอสา
อุตสาหกรรมกระดาษสา
1351 สมณเพศกับเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระมหานรินทร์ สุธรรม / นรินทร์, พระมหา / 2545 /Full Text
Subject
สงฆ์
ภิกษุณี
สามเณร
พุทธศาสนา
1352 สมบัติกายภาพและเชิงกลของวัสดุผสมอะครีโลไนไตรล์-บิลตะ-ไดอีน-สไตรีนที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิดสั้น / ปัทมา อุ่นสุข / 2545 /Full Text
Subject
ใยแก้ว
วัสดุเชิงประกอบ
1353 สมบัติเชิงกลของพอลิพรอพิลีนเบลนด์และวัสดุผสมใยแก้วเสริมแรงที่เตรียมจากเม็ดพลาสติกใหม่และถุงที่นำกลับมาใช้ใหม่ / สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
พอลิพรอพิลีนเบลนด์
ใยแก้ว
พลาสติก
1354 สมบัติทางเคมีของดินภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / สุพัตรา บุรีรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน
ดิน
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
1355 สมบัติทางชีวภาพของดินและกิจกรรมบางอย่างของจุลินทรีย์ดิน ภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ดานิเอล มูลอย / 2545 /Full Text
Subject
ดิน
จุลินทรีย์
การใช้ที่ดิน
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
1356 สมรรถนะของระบบมัลติแอคติเวทเตดสลัดจ์ในการบำบัดน้ำเสียจากการต้มเยื่อสา / มุจลินทร์ กัมพุกุล / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
มัลติแอคตเวทเตดสลัดจ์
กระดาษสา
1357 สมรรถนะขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ / อรทัย เนตตกุล / 2545 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
นักท่องเที่ยว
1358 สมรรถนะในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ในโรงพยาบาลชุมชน เขต 10 / อัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 10
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำงาน
1359 สมรรถภาพการสอนของครูบรรพชิตวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ แก้วสวัสดิ์ / พระพรรษาพงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สงฆ์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1360 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัยจังหวัดเชียงใหม่ / สายใจ สุวรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
สมรรถภาพทางกาย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70