ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพ / บรรพต วังวล / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- เชียงราย
การส่งเสริมสุขภาพ
1322 ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนลำน้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน / คมสัน วาฤทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน
การท่องเที่ยว
ลำน้ำว้า (น่าน)
1323 ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วบางชนิดต่อการปรับปรุงดินบนพื้นที่ดอน / พัฒนา อภิญดา / 2545 /Full Text
Subject
พืชตระกูลถั่ว -- เชียงใหม่
พืชตระกูลถั่ว -- ดิน
1324 ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตของชุมชนปกาเกอญอ บ้านแม่ยางส้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The Capability of a PAKAKAYOR community in natural resource management for production : a study of Maeyangsan Village, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / อารักษ์ กัมปนาทบวร / 2545 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปกาเกอะญอ
หมู่บ้านยางส้าน (เชียงใหม่)
1325 ศักยภาพในการนำนโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษดา จันทร์เจริญ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- บริการสังคม
บริการสังคม -- เชียงใหม่
1326 ศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมแบบแค้มป์ปิ้ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / วสุมน กาญจนะวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงราย
ที่พัก
ค่ายพักแรม -- เชียงราย
1327 ศักยภาพในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / อุไรวรรณ ตองกาย / 2545 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
1328 ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาชุมชนไตหย่า หมู่บ้านน้ำบ่อขาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / กริช สอิ้งทอง / 2545 /Full Text
Subject
ไตหย่า
การท่องเที่ยว
หมู่บ้านน้ำบ่อขาว (เชียงราย)
1329 ศักยภาพและปัญหาในการจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ / กมลลักษณ์ ดิษยนันท์ / 2545 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน
1330 ศึกษากระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรจากระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพล รงคุปตวนิช / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรอินทรีย์
ผลิตผลเกษตร -- การเก็บและรักษา
1331 เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จัดอพยพโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ / ศรัณย์ ธิติลักษณ์ / 2545 /Full Text
Subject
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กวง
อ่างเก็บน้ำแม่กวง
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
1332 สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สินธุ์ มุ่งดี / 2545 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
สตรี -- กิจกรรมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
1333 สติและวิธีการพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / พรพิศ ศิริวิสูตร / 2545 /Full Text
Subject
สติสัมปชัญญะ
พุทธศาสนา
การดำเนินชีวิต
ชีวิต
1334 สถานการณ์การเลี้ยงโคนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย / โชคชัย แสนขันแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง -- เชียงราย
เกษตรกร -- เชียงราย
1335 สถานการณ์และพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ / ปราโมทย์ ชุ่มเย็น / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็ก -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
ผู้ดูแลเด็ก
1336 สถานภาพและความจำเป็นในการคงอยู่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด / จันทร์ทิพย์ นันทะ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
1337 สถิติวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จักรภพ ธาตุสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ข้อมูล
สถิติวิเคราะห์
1338 สถิติวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทรายละเอียดสูง / ศิริ คูอาริยะกุล / 2545 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ดาวเทียม -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดิน -- ลำพูน
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดิน -- ลำพูน
1339 สถิติวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการล้างฟิล์มของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ / สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
ฟิล์ม -- การล้าง
1340 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโรค / ธรรมรัตน์ บุญสูง / 2545 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
เครื่องเอกซเรย์
การวินิจฉัยโรค
สถานพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70