ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเครื่องเทศในสกุล Zanthoxylum บางชนิดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / รัชชุพร สภานุชาต / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องเทศ
พฤกษศาสตร์
1302 ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่มีปัญหาหนี้ไม่ก่อให้เกิด รายได้ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / ประกาศิต ปัญญาเลิศ / 2545 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
1303 ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด / พนิดา กาวินำ / 2545 /Full Text
Subject
อารมณ์
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
สุขภาพจิต
โรงเรียน -- ตาก
Dissertations, academic -- nursing
1304 ลักษณะและการกำเนิดของดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ยะเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ / ถวิล หน่อคำ / 2545 /Full Text
Subject
ดิน -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
ห้วยแม่ยะ (เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
1305 ลัทธิถือผีกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไทลื้อบ้านแฮะ / ภุชงค์ มหาวงศนันท์ / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผี
ลื้อ
บ้านแฮะ (พะเยา)
1306 ลำดับขั้นด้านความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / พจนีย์ ขจรธรรมรักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ลำปาง
สิทธิการรักษาพยาบาล -- ลำปาง
การพยาบาล -- ลำปาง
1307 วงจรการเจริญเติบโตของหงส์เหิน / วีระอนงค์ คำศิริ / 2545 /Full Text
Subject
หงส์เหิน (พืช) -- การเจริญเติบโต
ไม้ดอก
ไม้ประดับ
1308 วัฒนธรรมชนชั้นกลางกับการส่งเสริมการเรียนพิเศษ ของเด็กในเขตเมือง / ขนิษฐา ชุมเพ็ญ / 2545 /Full Text
Subject
การเรียนพิเศษ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
บิดามารดาและบุตร -- เชียงใหม่
1309 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองและเขตชนบทในเชียงใหม่ / กณิศากร วัฒนาจิต / 2545 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
ผู้นำท้องถิ่น
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
1310 วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน / กรธนรรณ อุดมวงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
เครือสหพัฒน์ -- พนักงาน
วัฒนธรรมทางการเมือง
สหกรุ๊ป
1311 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ของชุมชนบ้านงิ้วเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / เพลินพิศ เครือบุญ / 2545 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บ้านงิ้วเหนือ (พะเยา)
1312 วิเคราะห์ตำนานภาคเหนือเพื่อการสอนวรรณกรรมท้องถิ่น / วราภา เลาหเพ็ญแสง / 2545 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
1313 วิถีชีวิตชุมชนชนบท : กรณีศึกษากิจกรรมการชนไก่ / วรรณชัย แสงพานิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
การชนไก่
เชียงใหม่ -- ภาวะชนบท
บ้านสันป่าค่า (เชียงใหม่)
1314 วิธีการคิดค่าใช้จ่ายโรงงานเป็นต้นทุนสินค้าของธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / พรนิภา จันทร์น้อย / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ต้นทุนการผลิต
สินค้า
ธุรกิจ -- ลำพูน
1315 วิธีการรับชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ส่งออก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รพีพัฒน์ ไชยวัฒน์ธำรง / 2545 /Full Text
Subject
สินค้าออก
บริษัทผู้ส่งออก -- เชียงใหม่
การชำระหนี้
1316 วิธีสืบค้นข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย / จิระวัฒน์ แซ่ลุ้ย / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
การค้นข้อสนเทศ
1317 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมกว๊านพะเยา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ประกอบศิริ ภักดีพินิจ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม
ชุมชนบ้านร่องไฮ (พะเยา)
1318 ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ประกิจพันธ์ จุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- พะเยา
1319 ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ / กมลวรรณ กาญจนกิตติ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
กีฬา
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1320 ศักยภาพของการท่องเที่ยวในด้านการแข่งขันและการเป็นตลาดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / พุทธรักษ์ พิจิตร / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
ลาว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70