ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์
1282 ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานภาคเหนือ ของประเทศไทย / สุรางค์ เสมอใจ / 2545 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
คมนาคมทางน้ำ
ถนน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ข้อมูล
เขตการปกครอง
1283 ระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำสกัดชีวภาพและผลกระทบต่อสมบัติบางประการของดิน / มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย / 2545 /Full Text
Subject
ดิน -- เชียงใหม่
น้ำหมักชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ
1284 รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านหล่อชา (เชียงราย)
อาข่า
1285 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / ชายชาญ ปิงเมือง / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ
ช่างกลโรงงาน
1286 รูปแบบการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปกรณ์ สิทธิเลิศ / 2545 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- การดำเนินชีวิต
1287 รูปแบบการท่องเที่ยวของนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รักธิดา ศิริ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน -- นักศึกษา
การท่องเที่ยว
1288 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำปิง / ส่งศรี วงษ์เวช / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
ลุ่มแม่น้ำปิง
แม่น้ำปิง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1289 รูปแบบการบริหารการลงทุนของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานของเกษตรกรมในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / รัตติกาล ใจวัง / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรกร -- เชียงราย
การลงทุน
การบริหาร
1290 รูปแบบการเรียนรู้ดั้งเดิมของชุมชนชนบทในภาคเหนือ / นวพร ปัญญากรสกุล / 2545 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ชนบท
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1291 รูปแบบการเหนี่ยวไกปืนที่มีผลต่อการกระจายของกระสุนปืน / วันระวี สื่อกระแสร์ / 2545 /Full Text
Subject
การยิงปืน
ปืน
นักกีฬา -- เชียงใหม่
1292 แรงจูงใจต่อการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด / สมาพร ทองมี / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทกาดสวนแก้ว -- พนักงาน
การออกกำลังกาย
แรงจูงใจ
1293 แรงจูงใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดพะเยา / สมพร พิมลรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ครัวเรือน -- พะเยา
แรงจูงใจ
1294 แรงจูงใจในด้านภาษีและราคาโอนเพื่อการลงทุนในประเทศจีน / ขวัญทิชา เชื้อดี / 2545 /Full Text
Subject
การลงทุน -- จีน
ภาษี
แรงจูงใจ
1295 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ขวัญชัย แสงสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
1296 ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของกลุ่มอะซีทอกซีและไวนีลในสาร 1 - อะซีทอกซีชาวิคอลอะซีเทต / ดวงใจ จิปิภพ / 2545 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- การเจริญเติบโต
สารต้านเชื้อรา
อะซีทอกซี
ไวนีล
อะซีทอกซีชาวิคอลอะซีเทต
1297 ลักษณะการเขียนคำผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ประไพพิศ บุญหนัก / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- คำ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
1298 ลักษณะการทำงานระบบผลัดหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตของพยาบาลสตรี / สุจิตรา สุวรรณแพร่ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
การทำงาน
ชั่วโมงแรงงาน
Dissertations, academic -- nursing
1299 ลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ไกลคอซิเดสจากดอกเห็ดหลินจือ / สุขสรรค์ ตันสิริ / 2545 /Full Text
Subject
เอนไซม์ไกลคอซิเดส
เห็ดหลินจือ
1300 ลักษณะเฉพาะในการทำงานของแหล่งกำเนิดไอออนแบบไอระเหยของเครื่องแวเรียนอิมพลานเตอร์ 200 ดีเอฟ-5 / ธนาวุฒิ ลับภู / 2545 /Full Text
Subject
ไอออน
ไอออนอิมพลานเตชั่น
เครื่องแวเรียนอิมพลานเตอร์ 200 ดีเอฟ-5


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70