ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / หทัยทิพย์ ทองอยู่ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สุขภาพจิต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1262 ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรคกระดูกพรุน
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1263 ภูมิต้านทานสารเสพย์ติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ / บุญชู เงินสลุง / 2545 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
นักเรียนประถมศึกษา -- นครสวรรค์
โรงเรียนประถมศึกษา -- นครสวรรค์
บุหรี่
สุรา
1264 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำโคมผัดจังหวัดเชียงใหม่ / ศิวดล วาฤทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
โคมผัด
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
1265 มาตรการของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในการปรับตัวต่อเงื่อนไขทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของ ประเทศตะวันตก : กรณีศึกษา การค้าไก่สดแช่แข็ง / พรรณเชษฐ ยิ้มเนียม / 2545 /Full Text
Subject
ทักษิณ ชินวัตร, 2492- -- ผลงาน
ไก่แช่แข็ง -- การค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร
รัฐบาล
1266 มิติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน / อาภากร ว่องเขตกร / 2545 /Full Text
Subject
น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชุมชน
1267 ระดับความจุการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของดินที่เหมาะสมต่อการเลือกใช้เทคนิคเมทริกซ์แมทชิงและสแตนดาร์ดแอดดิชันในการวิเคราะห์ธาตุต่างๆด้วยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ / จันทร์จิราภรณ์ บุญประสพ / 2545 /Full Text
Subject
ดิน
ไอออน
ธาตุ
1268 ระบบการจัดการครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยพายัพ / สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ครุภัณฑ์
1269 ระบบการจัดการใช้ยานพาหนะ : กรณีศึกษาบริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เขตธุรกิจ 5 / ลิขิต ยืนบุญ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น
ยานพาหนะ -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล -- ไทย (ภาคเหนือ)
1270 ระบบการจัดส่งน้ำนมดิบที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนบน / ศุภดา โกยวิวัฒน์ตระกูล / 2545 /Full Text
Subject
น้ำนม -- การขนส่ง -- ไทย (ภาคเหนือ)
1271 ระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสมของกลุ่มผลิตตำบล : กรณีศึกษาป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยมงคล เตียวกุล / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี
การเงิน
กลุ่มผลิตตำบล -- การบัญชี
ตำบลป่าบง (เชียงใหม่)
1272 ระบบบัญชีที่เหมาะสมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน / วนิดา กุลสุ / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน
1273 ระบบบัญชีและการควบคุมทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / สิริรัตน์ ศรีจักรวาลวงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การบัญชี
เหมืองแม่เมาะ -- การบัญชี
1274 ระบบประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรณีศึกษา : ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ / นิภาพร เมืองเกษม / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เหมืองแม่เมาะ -- การบริหาร
เหมืองแม่เมาะ -- การประเมิน
1275 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ / ชโลบล สุนันตา / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ
พนักงานธนาคาร -- การประเมิน
การประเมินผลงาน
1276 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจซ่อมเครื่องอัดรูปของบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด / ธวัชชัย จันเคน / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทโกดัก (ประเทศไทย)
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
เครื่องอัดรูป
1277 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเดินเครื่องหม้อไอน้ำถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / พิพัฒน์ จวงจันดี / 2545 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หม้อไอน้ำ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ถ่านหิน -- ลำปาง
ลิกไนต์ -- ลำปาง
1278 ระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 โยซิยูกิ มาซูฮารา / มาซูฮารา, โยซิยูกิ / 2545 /Full Text
Subject
ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ
อาณาจักรล้านช้าง -- ภาวะเศรษฐกิจ
1279 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงตารางการผลิตสินค้าของบริษัทฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด / จันทร์เพ็ญ นิตบงกช / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
บริษัทฟิสบา (ประเทศไทย)
สินค้า -- การผลิต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1280 ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มารศรี สังข์ทอง / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- การบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารงานบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70