ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
เย้า
สตรี
ครอบครัว
เพศ
1242 พลวัตของสมบัติทางกายภาพและอุทกวิทยาของดิน ภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / อุกฤษฎ์ ศิริปโชติ / 2545 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ดิน -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
อุทกวิทยา -- เชียงใหม่
1243 พัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มการเมือง อานันทภูมิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
กลุ่มการเมืองท้องถิ่น
อานันทภูมิ
การปกครองท้องถิ่น
1244 พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตเมืองโบราณจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ / ศิพร อนันต์ธีระชัย / 2545 /Full Text
Subject
ประชากร
ภูมิศาสตร์ประชากร
การตั้งถิ่นฐาน -- ตาคลี (นครสวรรค์)
เมืองโบราณจันเสน
1245 พัฒนาการของรูปแบบกลุ่มเหมืองฝายในเขตลุ่มแม่น้ำวาง / อัมพร ไชยโย / 2545 /Full Text
Subject
ฝาย -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
แม่น้ำวาง
1246 พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง / ฐานิกา ปัญจรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
1247 พืชเศรษฐกิจมีผลต่อการคงอยู่ของพืชผักพื้นบ้านท้องถิ่นแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ประนอม พานิชเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
ผักพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผัก -- ไทย (ภาคเหนือ)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
บ้านแม่ขนิลเหนือ (เชียงใหม่)
1248 ภาพลักษณ์ของตำรวจในสายตาประชาชนกรณีศึกษา : สถานีตำรวจภูธรตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / สิทธิศักดิ์ วิมุกตานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- ลำปาง
1249 ภาพลักษณ์ขององค์การกับการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / ทิพย์ฤทัย ตระการศักดิกุล / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ภาพลักษณ์องค์การ
บริการลูกค้า
1250 ภาระการดูแลของมารดาเด็กออทิสติก / อรทัย ทองเพ็ชร / 2545 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- การดูแล
มารดา
Dissertations, academic -- nursing
1251 ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ทุลภา บุปผาสังข์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุบลราชธานี
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Schizophenia
Caregivers
1252 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุชายในจังหวัดลำปาง / พยอม ถิ่นอ่วน / 2545 /Full Text
Subject
ปัสสาวะ
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
ผู้สูงอายุ -- ลำปาง
บุรุษ -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
1253 ภาวะซึมเศร้าในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด / รวิวรรณ คำเงิน / 2545 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การรักษา
เคมีบำบัด
เด็ก
ความซึมเศร้าในเด็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
1254 ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุและการเตรียมตัวเกี่ยวกับความตายของผู้สูงอายุ / ลดารัตน์ สาภินันท์ / 2545 /Full Text
Subject
ความตาย (แง่ศาสนา)
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ธรรมะ
Dissertations, academic -- nursing
1255 ภาวะผู้นำของนายตำรวจสัญญาบัตรในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ / ไพศาล นันตา / 2545 /Full Text
Subject
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจ
ผู้นำ
1256 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช / เสาวลักษณ์ เอี่ยมฐานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
ผู้นำ
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครศรีธรรมราช
1257 ภาวะโภชนาการของนักเรียนที่พ่อแม่และพ่อหรือแม่อพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น ของโรงเรียนเก่างิ้วหนองบัวคุรุราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น / วรรณภา ธนะชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเก่างิ้วหนองบัวคุรุราษฎร์ประสิทธิ์
โภชนาการ
นักเรียน -- ขอนแก่น
บิดามารดาและบุตร
1258 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของพระสังฆาธิการที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุมิตรา มาเมือง / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
โภชนาการ
สงฆ์
อาหาร
1259 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / นิรันดร์ ตาน้อย / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหาร
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
1260 ภาวะโลหิตจาง และปัจจัยที่นำไปสู่ภาวะโลหิตจางจากการ ขาดธาตุเหล็กในผู้สูงอายุ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / กันยา แผนกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรคโลหิตจาง
เหล็ก
ผู้สูงอายุ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70