ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วิมาลา เจริญชัย / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- การดูแล
การปรับตัว
การปรับตัว (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
1222 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี / ยรรยง นาคมา / 2545 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- การป้องกันและควบคุม
เกษตรกร -- บางระจัน (สิงห์บุรี)
Dissertations, academic -- Public health
Pesticides
Agriculture -- Sing Buri Province Bang Rachan District
1223 พฤติกรรมการสอนของครูแม่แบบวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สุรพงษ์ ศิริเขตต์ / 2545 /Full Text
Subject
ครูดีเด่น
ครูภาษาไทย -- เชียงใหม่
การสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
1224 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี ภูริสัตย์ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1225 พฤติกรรมการออมของผู้มีรายได้ประจำ : กรณีศึกษา พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือและ พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ / ธิดารัตน์ สงวนศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ -- พนักงาน
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
1226 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการร้านถ่ายเอกสาร / สุรีย์ ตั้งสัมพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
การถ่ายเอกสาร
ร้านถ่ายเอกสาร -- การบริการ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1227 พฤติกรรมของลูกค้าส่วนบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการใช้บริการสาขาไมโคร ตามห้างสรรพสินค้า / อภิชัย พรนิยมสิริ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
ห้างสรรพสินค้า
ลูกค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค
1228 พฤติกรรมครอบครัวที่สัมพันธ์กับวุฒิภาวะทางอารมณ์ ของวัยรุ่นในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ / วีนัส ศรีศักดา / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
วัยรุ่น
ครอบครัว
อารมณ์
1229 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทตามการรับรู้ของผู้ดูแล / ราตรี ภู่บุญ / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- นครสวรรค์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- นครสวรรค์
ผู้ป่วย -- แง่สังคม -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
1230 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อนุสรา พุทธรักษา / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- เชียงใหม่
1231 พฤติกรรมไม่ระบายน้ำของดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ภายใต้การทดสอบแรงอัดสามแกนจริง / พีรสุต อินทร์ใหญ่ / 2545 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- การทดสอบ
การระบายน้ำ -- เชียงใหม่
1232 พฤติกรรมและความตระหนักในการป้องกันการบาดเจ็บของสมาชิกชมรมผู้ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพวันอาทิตย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พนาฤทธิ์ บุญทวีทอง / 2545 /Full Text
Subject
สมาชิกชมรมผู้ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพวันอาทิตย์
จักรยาน
การบาดเจ็บทางการกีฬา -- เชียงใหม่
นักขี่จักรยาน -- เชียงใหม่
1233 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / พชรชัย เรือนสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
1234 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / บุญพา ณ นคร / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- สุราษฎร์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
1235 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว จังหวัดน่าน / ไพจิตรา ล้อสกุลทอง / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- น่าน
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
1236 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น โรงพยาบาลลำปาง / พัชรินทร์ สุริยะไชย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
1237 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริบูรณ์ ยาวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สุขภาพ
พยาบาล -- เชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
1238 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สายทิพย์ นวลนุช / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาล -- เชียงราย
1239 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / รัชนี ศรีสว่าง / 2545 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ
1240 พลวัตการใช้ที่ดินของชุมชนม้งในป่าอนุรักษ์ใกล้เมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย / ดาริกา ห้วยทราย / 2545 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้
หมู่บ้านดอยปุย (เชียงใหม่)
ม้ง
การใช้ที่ดิน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70