ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการประเมินผลตามสภาพจริง / เนตรนภางค์ สัญศรีเมือง / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสื่อสาร
1202 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานกับชีวิต / อมรฤทธิ์ อุทรักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กาฬสินธุ์
พลังงาน
ชีวิต
1203 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมแบบฝึกหัด และเกมการแข่งขันเป็นทีม / จิรัฐพงศ์ สุมนะ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
วิทยาศาสตร์ -- แบบฝึกหัด
การแข่งขัน
1204 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยเสริมการใช้แบบฝึกคิดหัวข้อและวางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / เตือนใจ ไชยโย / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1205 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการส่งเสริมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม / ปริชาติ ธงศรี / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เหตุผล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1206 ผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ ที จี ที / วิรัตน์ ทองตาล่วง / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แรงจูงใจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
1207 แผนการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำเพื่อผลิตประแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่มาว / สุวรรณา ทวนไกรพล / 2545 /Full Text
Subject
กระแสไฟฟ้า -- การผลิต
อ่างเก็บน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ -- เชียงใหม่
1208 แผนการประกันคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ / กิตติ รัตนราษี / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพทางวิชาการ
1209 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กจัตุรัสกลวงบรรจุคอนกรีต / ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ / 2545 /Full Text
Subject
เสาหิน
การโก่งเดาะ
1210 พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของผู้ปฎิบัติงานที่พักอาศัยอยู่ใน บ้านพักพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / เฉลิมพล ดวงแข / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไฟฟ้า
น้ำ
1211 พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของพ่อค้าชายแดนในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / มานัส เรืองจิตชัชวาล / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- แม่สาย (เชียงราย)
พ่อค้า -- พฤติกรรม -- แม่สาย (เชียงราย)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่สาย (เชียงราย)
1212 พฤติกรรมการใช้บริการสถานีขนส่งของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย / ชวัลนุช วรคชิน / 2545 /Full Text
Subject
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- ไทย -- พฤติกรรม
รถประจำทาง -- เชียงราย
การขนส่งทางบก -- เชียงราย
1213 พฤติกรรมการซื้อของฝากประเภทอาหารนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / หทัยรัตน์ ปาลีเรียม / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
อาหาร
นักท่องเที่ยว
1214 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
1215 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / สุมณฑา บุญชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
จิตเภท -- การดูแล
โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
Dissertations, academic -- nursing
1216 พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก / กุสุมา ปิยะศิริภัณฑ์ / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล -- การดูแล -- นครสวรรค์
ผู้ป่วย
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Caring
Intensive care units
1217 พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างของแม่บ้านเขตเทศบาลนครลำปาง / สุทธิดา ศิริธวนากุล / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ผักปลอดสารพิษ
สารพิษ
แม่บ้าน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public health
Consummatory behavior -- Lampang
Pesticide residues -- Lampang
1218 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารโรงพยาบาลนครพิงค์ / กนกรักษ์ เกตุเนียม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
กระเพาะอาหาร -- โรค -- ผู้ป่วย
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
1219 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ โรงพยาบาลแมคเคน จังหวัดเชียงใหม่ / ภาราตี แซ่โกย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคเคน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โรคเรื้อน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อาหาร
1220 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีวัยหมดประจำเดือนในชุมชนพัฒนาวัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรวรรณ วิศวะกุล / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหาร
สตรี -- เชียงใหม่
วัยหมดระดู -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70