ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ผลของสารประกอบเกลือร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว / กรรณพต แก้วสอน / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
สารเคลือบผิว
สารประกอบเกลือ
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
1182 ผลของสารเร่งการสุกแก่ที่มีต่อการสูญเสียของข้าว ในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนวด / ชมพูนุท วราราช / 2545 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเก็บเกี่ยว
1183 ผลของสารสกัดจากใบพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง / วรัญญา อาจจันทึก / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรกโนส
ใบพลูคาว
1184 ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากเมล็ดมะละกอ (Caricu papaya Linn.) ที่เก็บมาจากแหล่งในจังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัยต่อการสืบพันธุ์และผลข้างเคียงต่อหนูขาวเพศผู้ / สนธยา เนืองศิลป / 2545 /Full Text
Subject
มะละกอ -- เมล็ดพันธุ์ -- สุโขทัย
มะละกอ -- เมล็ดพันธุ์ -- เชียงใหม่
หนูขาว -- การสืบพันธุ์
1185 ผลของสารสกัดหยาบจากข่าต่อโรคแอนแทรคโนส และการเจริญเติบโตของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ / อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรกโนส
ข่า (พืช)
1186 ผลของแสงต่อการผลิตเห็ดโคนน้อย / วรพล สุรพัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
เห็ดโคนน้อย -- การผลิต
แสง
1187 ผลของอัตราร้อยละของแก๊สผสม ต่อกระบวนการกัดกร่อนโลหะผสมไทเทเนียม อะลูมิเนียม / ชัยยงค์ พรมเชียง / 2545 /Full Text
Subject
โลหะผสม
ไทเทเนียม
อะลูมิเนียม
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
ก๊าซผสม
1188 ผลของอุณหภูมิน้ำมันพืชต่อสมรรถนะและสารปล่อยในเครื่องยนต์ดีเซล / ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ดีเซล
น้ำมันพืช
อุณหภูมิ
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
1189 ผลของเอทธานอลและอะซีตัลดีไฮด์ ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียว และคุณภาพของผลส้มเขียวหวาน / กฤษฎา บุตรพลอย / 2545 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
โรคเน่าราสีเขียว
เอทานอล
อะซีตัลดีไฮด์
1190 ผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาลำไย / สิคีริยา เรืองยุทธิการณ์ / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
โอโซน
1191 ผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / พิชญานันท์ อมรพิชญ์ / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ผ้าทอ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
การลงทุน -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมในครอบครัว
1192 ผลตอบแทนทางการเงินของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เอมอร ปานะจำนงค์ / 2545 /Full Text
Subject
คอนกรีต -- ต้นทุนและประสิทธิผล
คอนกรีต -- การผลิต
คอนกรีต -- อัตราผลตอบแทน
1193 ผลยับยั้งของน้ำเลี้ยงเส้นใยเห็ดที่รับประทานได้ต่อการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด / ธนาวดี ฮั่นตรี / 2545 /Full Text
Subject
เห็ด
แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
1194 ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ภาพการ์ตูน / มานัส กิจเกิด / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การ์ตูน -- ภาพ
นักเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา
1195 ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม / อมรรัตน์ อุ่นเรือน / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
1196 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม (TGT) ในวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า / วิทยา สุภาอินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
การทำงานเป็นทีม
การแข่งขัน
การสอน
1197 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบโครงงาน / สมหวัง อินทร์ไชย / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ไฟฟ้า
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โครงงาน
1198 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนด้วยคำคล้องจอง / วิภาพรรณ รักษาศิลป์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1199 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ระบบการสอนรายบุคคลแบบ พี เอส ไอ ในรายวิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ 1 / พิเชฏฐ์ พรหมดวง / 2545 /Full Text
Subject
ช่างยนต์
เครื่องยนต์ -- การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียน
การสอน
1200 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเพลง / ผ่องศรี สุริยะป้อ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เพลง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70