ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมการสะกดคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในจังหวัดน่าน / วีรวัลย์ วีระชาติพิทักษ์ชน / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เด็กปัญญาอ่อน -- น่าน
ภาษาไทย -- สระ
102 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระมหัศจรรย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วฤนดา ดวงใจ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
103 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อักษรล้านนา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มยุรี หินคำ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร
นักศึกษา -- เชียงใหม่
104 การใช้บริการสุขภาพของผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งรัตน์ พรายอินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนา
สุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
105 การใช้แบบฝึกส่งเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วารินทร์ เอกศรีทอง / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
106 การใช้ประโยชน์จากกากข้าวมอลต์แห้งเป็นอาหารโคนม / จิรวัฒน์ พัสระ / 2545 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
กากข้าวมอลต์แห้ง
107 การใช้ผังมโนภาพในการพูดเล่าเรื่องของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พรพันธ์ อิสระ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย
การพูด
การเล่าเรื่องหนังสือ
ชาวเขา
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
108 การใช้เพลงประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ผ่องพรรณ อินทร์ชัย / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา
เพลง
109 การใช้ฟางข้าวหมักยูเรียในสูตรอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนม / ดำรัส ชาตรีวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
ฟางข้าว
ยูเรีย
110 การใช้แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / เสกสรร ท้าวทุมมา / 2545 /Full Text
Subject
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
111 การใช้รูปแบบความคิดรวบยอดล่วงหน้าเพื่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อัญชลี ขุนพลาย / 2545 /Full Text
Subject
ความคิดรวบยอด
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
112 การใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อการติดตามตรวจสอบภาวะมลพิษทางอากาศ ในเขตตัวเมืองและนอกเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 / ปาลี ทรัพย์ศรี / 2545 /Full Text
Subject
ไลเคน
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
113 การใช้วิตามินและเกลือแร่เสริมของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / คคนางค์ ตียเกษม / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษา -- นักศึกษา
วิตามิน
เกลือแร่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
114 การใช้วิธีการสอนแบบ พี คิว ไฟว์ อาร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / โศภิษฐ์ อุดม / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- มุกดาหาร
115 การใช้วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ และเพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ปนัดดา จีนประชา / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
116 การใช้เวลาว่างของวัยรุ่นกับการสร้างตัวตน / อนัญญา ชูลี / 2545 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
เวลาว่าง
ค่านิยม
พฤติกรรม
117 การใช้สารช่วยแตกตัวหลายชนิดที่มีกลไกต่างกันในเม็ดยา / ยุพาวดี อินทรจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
ยา
สาร
Tablets (Medicine)
Starch in medicine
Disintegrants (Medicine)
118 การใช้สารสนเทศภาคเหนือของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จิราภรณ์ ไทยโกษา / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
สารสนเทศ
119 การใช้เหตุผลในการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ก่อมลภาวะในชุมชน : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการเพาะเห็ด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / บุญค้ำ แสนช่างไม้ / 2545 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิง
มลพิษ
เห็ด
ผู้ประกอบการ -- เชียงราย
120 การใช้แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน / โปรยทอง แซ่แต้ / 2545 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
แหล่งวิชาการ
ชุมชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70