ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักต่อท่าทางและความทนทานของลำตัวส่วนบนและแขนของนักกีฬาลีลาศประเภทบอลลูม / อนันต์ กันทวัน / 2545 /Full Text
Subject
การเต้นรำ
ร่างกาย
แขน
นักกีฬา -- ลำพูน
1162 ผลของโปรแกรมการฝึกตามแนวการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและความวิตกกังวลทางสังคมของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ / สุดาภรณ์ วงศ์ใหญ่ / 2545 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
เหตุผล
อารมณ์
ความวิตกกังวล
1163 ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง / ปรัชญา วังตระกูล / 2545 /Full Text
Subject
การวิ่ง
ออกซิเจน
นักกีฬา -- เชียงใหม่
นักวิ่ง
การฝึกกีฬา
1164 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนของครอบครัวต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / วีณา ลิ้มสกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ
ครอบครัว
Dissertations, academic -- nursing
1165 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / ชื่นจิตต์ สมจิตต์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล
วีดิทัศน์
ความกลัว
สารน้ำในร่างกาย
หลอดเลือดดำ
Dissertations, academic -- nursing
Videotape recording
Fear
Infusions, intravenous
1166 ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่มีต่อลักษณะมุ่งอนาคตและการปรับตัวของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดเชียงใหม่ / ปองสุข ศรีชัย / 2545 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การปรับตัว
1167 ผลของโปรแตสเซียมคลอเรตต่อคุณภาพของผลลำไย / วาสนา คณารีย์ / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
ลำไย -- การเจริญเติบโต
โปแตสเซียมคลอเรต
1168 ผลของผงรากมะละกอต่อต่อมน้ำนมของหนูขาว / เกศินี ทศวารจันทรา / 2545 /Full Text
Subject
ต่อมน้ำนม
น้ำนม
หนูขาว
รากมะละกอ
1169 ผลของฝุ่นที่มีต่อสมรรถนะของระบบปรับอากาศ / ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี / 2545 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
ฝุ่น
1170 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินสารคล้ายไซโตไคนิน ไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช้โครงสร้างในช่วงก่อนการออกดอกของยอดลำไยพันธุ์ดอ / ณัฐวดี วังสินธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเจริญเติบโต
โปแตสเซียมคลอเรต
1171 ผลของมโนมตินำเรื่องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องแสงอาทิตย์และพลังงาน / ยุทธนา คำดี / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์กายภาพ
แสงอาทิตย์
พลังงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1172 ผลของรอยัลเยลลีต่อการเจริญแติบโตของจุลินทรีย์ในนมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ต / วนิดา ชื่นชัน / 2545 /Full Text
Subject
จุลินทรีย์ -- การเจริญเติบโต
เยลลี่
นมพาสเจอร์ไรส์
โยเกิร์ต
1173 ผลของระบบการจัดการธาตุไนโตรเจนและธาตุเหล็กต่อผลผลิต คุณภาพการสี และคุณค่าทางโภชนาการของข้าว / กรรณิการ์ นามวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ข้าว
ปุ๋ยไนโตรเจน
เหล็ก
สี
โภชนาการ
1174 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / จันทนา ทองชื่น / 2545 /Full Text
Subject
ข้อ -- โรค
ข้อเข่า
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Osteoarthitis
1175 ผลของระยะความแก่และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก / จุลจิรา การสมวาสน์ / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
1176 ผลของวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีต่อการสูญเสียดินและการผลิตพืชบนพื้นที่ลาดชันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุริยนต์ ดีดเหล็ก / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- แม่ฮ่องสอน
การอนุรักษ์น้ำ -- แม่ฮ่องสอน
ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)
1177 ผลของสภาวะเครียดจากน้ำต่อปริมาณโพรลีนและการเติบโตของสตรอเบอรี่ / สุกัญญา ใจโพธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเจริญเติบโต
น้ำ
โพรลีน
1178 ผลของสารเคมีและอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดอกกุหลาบหลังการเก็บเกี่ยว / วรินธร ยิ้มย่อง / 2545 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- การเก็บเกี่ยว
อุณหภูมิ
สารเคมี
1179 ผลของสารถนอมอาหารและสารเคลือบผิวต่ออายุการวางจำหน่ายของผลลำไยพันธุ์ดอ / วันเพ็ญ ศรีชาติ / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์ดอ
จุลินทรีย์
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
ลำไย -- ไทย (ภาคเหนือ)
1180 ผลของสารถนอมอาหารและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ ต่อคุณภาพของผลลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว / ปิยจิตรา ศรีวรกุล / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
สารเคลือบผิว
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
สารถนอมอาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70