ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ผลของการรำมวยจีนซี่กงต่อระดับน้ำตาลเกาะเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวาน / อุไรวรรณ โพร้งพนม / 2545 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
น้ำตาล
เม็ดเลือดแดง
มวยจีน
Dissertations, academic -- nursing
1142 ผลของการเรียนรู้กลุ่มคำรูปแบบที่มีต่อความสามารถทางการพูดและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ธัญญา มีชัย / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- คำ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1143 ผลของการวิ่งเหยาะๆ และการปั่นจักรยานต่อร้อยละของไขมันในร่างกายหญิง อายุ 18-19 ปี / อาวุธ สมบูรณ์ยิ่ง / 2545 /Full Text
Subject
การวิ่ง
การขี่จักรยาน
ไขมัน
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
1144 ผลของการสอนแบบ เอส พี ไอ เอ็น ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / พรรณวดี สุริยะพรหมชัย / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
เอส พี ไอ เอ็น
1145 ผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุพัตร พันธุ์เภา / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แม่ฮ่องสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน -- ภาวะสังคม
1146 ผลของการเสริมซีลีเนียมคีเลตในสูตรอาหารสุกรรุ่น-สุกรขุน ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ / กีรติกร พูลทวี / 2545 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
ซีลีเนียมคีเลต
1147 ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยเศรษฐกิจต่อทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / พวงทอง วรรณกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- คำ
1148 ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / วันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ความนับถือตนเอง
การศึกษาทางอาชีพ
กลุ่มสัมพันธ์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
1149 ผลของกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง เชียงใหม่ / สราญทิพย์ อนุมัติ / 2545 /Full Text
Subject
การแนะแนว
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ยาเสพติด
1150 ผลของความเพี้ยนของเอวต่อการโก่งเดาะด้านข้างของคาน - เสาของหน้าตัดรูปไอแกนสมมาตรสองแกนภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด / พสุธา เนียมวัฒนะ / 2545 /Full Text
Subject
คาน
เสา
การโก่งเดาะ
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
1151 ผลของความเสียดทานของผนังภายในที่มีต่อรูปแบบการไหลในท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด / ณรงค์ สีหาจ่อง / 2545 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
วิทยาศาสตร์การไหล
1152 ผลของจำนวนใบพัดต่อสัมประสิทธิ์การสูญเสียสำหรับจานใบพัดแบบเหวี่ยงใบตรง / จรูญ ปัญสุวรรณวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ใบพัด
ใบพัดแบบเหวี่ยงใบตรง
1153 ผลของชุดสื่อประสมที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / ฐิติพร ปะระมะ / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บริโภคกรรม
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1154 ผลของเชื้อราเอนโดไมคอร์ไรซาต่อการเจริญของเอื้องแซะและลูกผสม / สุกัญญา แสงทอง / 2545 /Full Text
Subject
เอื้องแซะ
เชื้อรา
ไมคอร์ไรซา
1155 ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง / นาถฤดี พรหมเถาว์ / 2545 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ดนตรี
Dissertations, academic -- nursing
1156 ผลของนมผึ้งต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด อทธิพล หนูน้ำคำ / อิทธิพล หนูน้ำคำ / 2545 /Full Text
Subject
นมผึ้ง -- เชียงใหม่
ผึ้ง
แบคทีเรีย
1157 ผลของน้ำร้อนและไคโตซาน ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการวางจำหน่ายมะม่วงพันธุ์มหาชนก / วิทวัส ศาสนนันทน์ / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
น้ำร้อน
ไคโตแซน
1158 ผลของน้ำสกัดว่านหางจระเข้ร่วมกับไคโตซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลมะนาว / รักษา อิสรคัมภีร์ / 2545 /Full Text
Subject
มะนาว -- การเก็บและรักษา
ว่านหางจระเข้
ไคโตแซน
1159 ผลของน้ำเสียจากแหล่งชุมชนที่มีต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของถั่วเหลือง / สราวุธ ธีวีระปัญญา / 2545 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
น้ำเสียชุมชน
1160 ผลของปริมาณน้ำและปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันของคำฝอยพันธุ์พานทอง / เนตรดาว ทศพร / 2545 /Full Text
Subject
คำฝอย -- พันธุ์พานทอง
คำฝอย -- ปุ๋ย
คำฝอย -- การเจริญเติบโต
คำฝอย -- เมล็ดพันธุ์
น้ำมันพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70