ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ผลการฝึกความมั่นคงของลำตัวในนักกีฬาเรือแคนูน้ำเรียบประเภทความเร็วของชมรมเรือแคนูลานนา / ธำรงสันติ์ ขาลสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย
นักกีฬา -- เชียงใหม่
การแข่งขัน
เรือแคนู
1102 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเทคนิค Multiple Box-to-Box Squat Jumps และ Depth Jump ที่มีต่อการกระโดดของนักกีฬาวอลเลย์บอล ธัชพล หน่อแกว / ธัชพล หน่อแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
นักวอลเลย์บอล -- ลำพูน
สมรรถภาพทางกาย
การกระโดด
1103 ผลการฝึกพลัยโอเมตริคต่อการเพิ่มระยะทางในการกระโดดยิงประตูจากเส้นเขต 6 เมตร ของนักกีฬาแฮนด์บอล / ขจร ตรีโสภณากร / 2545 /Full Text
Subject
แฮนด์บอล
นักกีฬา -- เชียงใหม่
กล้ามเนื้อ
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
1104 ผลการเรียนรู้กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ / พัฒนาพร ไชยสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1105 ผลการสอนด้วยวิธีสตอรีไลน์เรื่องเที่ยวเมืองมรดกโลกต่อความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร / นันทนา สนิทมาก / 2545 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดรวบยอด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กำแพงเพชร
สุโขทัย -- ประวัติศาสตร์
กำแพงเพชร -- ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา -- ประวัติศาสตร์
1106 ผลการสอนแบบโยนิโสมนสิการต่อการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระมหาจำลอง พรมเสน / จำลอง, พระมหา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1107 ผลการออกกำลังกายด้วยจังหวะลาติน อเมริกันต่ออัตราการเต้นของหัวใจ และการใช้ออกซิเจนสูงสุดในวัยรุ่นหญิง / ถนอมศรี ไชยชนะ / 2545 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
วัยรุ่น -- เชียงราย
หัวใจ
ออกซิเจน
1108 ผลของกระบวนการปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง / รุ้งนภา ชัยรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม
การพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
1109 ผลของกระบวนการเรียนรู้และสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม รุ่งศักดิ์ศิรินิยมชัย / รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1110 ผลของกลุ่มควบคุมคุณภาพต่อการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ / วรรทนา เพ็ชรยัง / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน
ปอดอักเสบ
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
1111 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง / จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเสริมงาม (ลำปาง)
พยาบาล
เข็มฉีดยา
Dissertations, academic -- nursing
1112 ผลของการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / สุทธินี พัควิลัย / 2545 /Full Text
Subject
เต้านม -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สัจจการแห่งตน
ความนับถือตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
1113 ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยก / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Teaching
Thoracic surgery
ทรวงอกบาดเจ็บ
ศัลยกรรม
การสอน
ความเจ็บปวด
1114 ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เจษฎาพร พิชัยยา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
พยาบาล
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Orthopedics
Infection
1115 ผลของการจราจรต่อความเข้มข้นคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ / สุรชัย คำจิณะ / 2545 /Full Text
Subject
คาร์บอนมอนอกไซด์
จราจร
ยานพาหนะ -- เชียงใหม่
1116 ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพของผักกาดหอมห่อหั่นชิ้น / บวรศักดิ์ คำมูล / 2545 /Full Text
Subject
ผักกาดหอม
น้ำร้อน
1117 ผลของการใช้ความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของมะเขือเทศ / นันทวุฒิ อิ่มศูนย์ / 2545 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ
ความร้อน
1118 ผลของการใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือโดยเน้นการสร้างแผนภูมิมโนทัศน์ ที่มีต่อความคิดรวบยอดในการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สุทธิพร วงค์วิชัย / 2545 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดรวบยอด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1119 ผลของการใช้น้ำเกลือนอร์มัล สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตและคลอร์เฮกซิดีนต่อภาวะในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = Effects of using normal saline solution, sodium bicarbonate solution and chlorhexidine on oral conditions of head and neck cancer patients receiving radiotherapy / พัชราภรณ์ ทัศนโกวิท / 2545 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- มะเร็ง
เยื่อบุช่องปากอักเสบ -- การรักษา
น้ำเกลือ
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Head and neck neoplasms -- Radiotherapy
Sodium chloride
Sodium bicardonate
Chlorhexidine
Oral health
Head and neck neoplams
1120 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานหญิงตั้งครรภ์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / บุษบา อนุศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
สุขภาพ
แรงงานสตรี -- ลำพูน
สตรีมีครรภ์ -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70