ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ความดันชั่วครู่ในระบบการสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับ / นิรมิตร เดชสุภา / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เครื่องสูบน้ำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เหมืองแร่ -- ลำปาง
1082 โปรแกรมตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคู่สายโทรศัพท์ของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / กฤษนะ ปรีชา / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1083 โปรแกรมพัฒนาเวบเพจแบบออนไลน์ ด้วยชุดคำสั่งพีเอชพีและฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล / ตะวัน สื่อกระแสร์ / 2545 /Full Text
Subject
พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
1084 ผลกระทบของการค้าชายแดนไทย-พม่าต่อความมั่นคงแห่งชาติ / ปมินภรณ์ โต๊ะถม / 2545 /Full Text
Subject
ความมั่นคงแห่งชาติ
ไทย -- การค้า -- พม่า
แม่สาย (เชียงราย) -- การค้า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1085 ผลกระทบของการค้าเสรีที่มีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย / วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย / 2545 /Full Text
Subject
อ้อย
อุตสาหกรรมน้ำตาล -- ไทย
การค้าเสรีและการคุ้มครอง
1086 ผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลอินทร์บุรี / เปรมฤดี พันธาติ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
การติดเชื้อ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
1087 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชุมชนที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ทางสังคมของชนเผ่าม้ง : กรณีศึกษาบ้านดอยติ้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / วิญญู อินน้อย / 2545 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อม
ม้ง
บ้านดอยติ้ว (น่าน)
1088 ผลกระทบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดเก็บภาษีอากรในจังหวัดเชียงใหม่ / สุรศักดิ์ คำเวียง / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1089 ผลกระทบของปัญหาเขื่อนปากมูลต่อความมั่นคงแแห่งชาติ / อัญจนา คูวิบูลย์ศิลป์ / 2545 /Full Text
Subject
ความมั่นคงแห่งชาติ
เขื่อนปากมูล
1090 ผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำต่อระบบจำหน่าย / เบญจมาภรณ์ กมลสินธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1091 ผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางด้านปัจจัยการผลิต การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่มีต่อการผลิตทางการเกษตรในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2542 / ธัช อ่าวสมบัติกุล / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- ไทย (ภาคกลาง)
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีการเกษตร
1092 ผลกระทบจากโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมต่อผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / นันทนัช เวียนทอง / 2545 /Full Text
Subject
หมู่บ้านอุตสาหกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
หัตถกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
1093 ผลการใช้ชุดการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการสอนโครงสร้างระดับยอด สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / หทัยกาญจน์ เปรมใจสุข / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นิทานพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1094 ผลการใช้ชุดกิจกรรมที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง / อักษรา ศิลป์สุข / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปงสนุก
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
1095 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ปิยวรรณ ตาคำ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
1096 ผลการใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กฤษณา พรหมวงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
โครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1097 ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ / วริสรา ไกรจิตเมตต์ / 2545 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
วิทยาศาสตร์
เกษตรกรรม
1098 ผลการถ่ายทอดความรู้โดยตรงแบบตัวต่อตัวต่อการดูแลตนเอง ของมารดาหลังคลอด ในสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จิราพร ไชยวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ
มารดา
การส่งเสริมสุขภาพ
1099 ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนพิการ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ / ยุวศรี กลีบโกมุท / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้คำปรึกษา
คนพิการ -- เชียงใหม่
1100 ผลการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาฟุตบอลของนักกีฬา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง / วิรยะ เดชแสง / 2545 /Full Text
Subject
ฟุตบอล
นักกีฬา -- ลำปาง
สมรรถภาพทางกาย
การเคลื่อนไหว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70