ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ปัญหาการให้บริการการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานบัญชี
การบัญชี
1062 ปัญหาความเป็นเอกภาพของพรรคไทยรักไทย / สุรัสวดี อินทร์ชัย / 2545 /Full Text
Subject
พรรคไทยรักไทย
เอกภาพ
พรรคการเมือง
1063 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความต้องการการดูแลที่บ้านของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ / วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจ -- หลอดเลือด
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
1064 ปัญหาในการจัดทำงบกระแสเงินสด / รัชนีกร ระพนาไพรวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
งบการเงิน
งบกระแสเงินสด
1065 ปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพงษ์ สิงหราช / 2545 /Full Text
Subject
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน
ตำรวจ
สถานีตำรวจภูธร -- เชียงใหม่
1066 ปัญหาในการระดมเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของพนักงาน ธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ สีทอง / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- พนักงาน
เงินฝากธนาคาร
1067 ปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน / ชุตินันต์ นับแสง / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ชุมชน
1068 ปัญหาภาษีอากรของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเซรามิค ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / ขนิษฐา ชายศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
เครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
1069 ปัญหาระบบบัญชีของหน่วยธุรกิจวิศวกรรมในการปรับเปลี่ยนองค์กร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / ชุติมา กองสุผล / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การบัญชี
1070 ปัญหาระบบบัญชีต้นทุนของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด / อุบลวัลย์ วงศ์สุนทร / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
การบัญชี
1071 ปัญหาและการปรับตัวของนักศึกษาปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จรรยา รัตน์โนบล / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
การปรับตัวทางสังคม
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
1072 ปัญหาและความต้องการระบบคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ / ยอดคน ณ เชียงใหม่ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์จัดการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1073 ปัญหาและวิธีการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง / ปฤษฎางค์ ปันกองงาม / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
ร้านค้าปลีก -- ลำปาง
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
1074 ปัญหาและศักยภาพการผลิตมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตและพันธุ์โชคอนันต์เพื่อการค้า ของฟาร์มขนาดเล็กในจังหวัดลำพูน / ยิ่งศักดิ์ ยอดยัง / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
ฟาร์ม -- ลำพูน
1075 ปัญหาและอุปสรรคการบริการสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ / อัมพร ฝอยทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สุขภาพ
โรงพยาบาล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
Health services
1076 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดเชียงราย / พัชราภรณ์ ธนารุณ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงราย
ภาษีเงินได้ -- เชียงราย
1077 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ / สิริภัทร ประภาวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
1078 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 / ธนพงษ์ ผดุงการ / 2545 /Full Text
Subject
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การตรวจศพ
นิติเวชวิทยา
1079 เปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักกีฬาแบดมินตันระหว่างกลุ่มที่ ได้รับการวางอันดับมือ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการวางอันดับมือ ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ CMU parrot sports cup 2002 / วันพญา อาสิงสมานันท์ / 2545 /Full Text
Subject
นักแบดมินตัน
ความวิตกกังวล
1080 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชากลศาสตร์ด้วยแมโครมีเดียแฟลช 5 / ฤดี อกอุ่น / 2545 /Full Text
Subject
กลศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แฟลช 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70