ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมห่อตัดแต่งพร้อมบริโภค / ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
ผักกาดหอม
คลอรีน
กรดอะซิติก
กรดซิตริก
โซเดียมไฮโปคลอไรท์
1022 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศรัญญา ชัยแสง / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- บุคลากร
พยาบาล -- เชียงใหม่
การทำงาน
คุณภาพชีวิต
1023 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองลำพูน / สุพจน์ แสงฉาย / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
ภาษี
1024 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พจนาตถ์ วิชัยยา / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
1025 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ / นฤมล คงขุนเทียน / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
การรับรู้
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา) -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1026 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา / ปรารถนา ตั้งประเสริฐ / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- พะเยา
ครัวเรือน -- แง่สิ่งแวดล้อม
ครัวเรือน -- พะเยา
1027 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อในการเลือกซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างของร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทในจังหวัดลำพูน / สุรีย์ ไพโรจน์ธีระรัชต์ / 2545 /Full Text
Subject
ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ร้านค้า -- ลำพูน
1028 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / มาลัย พัฒนา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
1029 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะรอพินิจทางการศึกษาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง / อนุวัตร ศรีนวล / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง -- นักศึกษา
การเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1030 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมจังหวัดลำพูน / ชลธิดา ลาภหลาย / 2545 /Full Text
Subject
โครงการประกันสังคมจังหวัดลำพูน
การแพทย์ -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำพูน
การแพทย์กับสังคม -- ลำพูน
เศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- ลำพูน
อุปสงค์
การแพทย์ -- อุปทานและอุปสงค์
1031 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / วศิน รวมสุข / 2545 /Full Text
Subject
ของเสีย -- พะเยา
การจัดการของเสีย -- พะเยา
ฟาร์มสุกร
1032 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการรถยนต์เช่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / กานต์ พันธุ์จินดา / 2545 /Full Text
Subject
รถยนต์
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
1033 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริโภคชาวไทยจากศูนย์หัตกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ | / นันทิยา ตันตราสืบ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1034 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่งทิพย์ เลากิตติศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ -- การประเมิน
บริการทางการแพทย์
ประกันคุณภาพ
1035 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ ในจังหวัดเชียงราย / พรศรี ผลพิสิษฐ์ / 2545 /Full Text
Subject
รถยนต์
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
1036 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสะดวกซื้อ ในสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดเชียงราย / นฤพล สินทรัพย์ไพบูลย์ / 2545 /Full Text
Subject
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงราย
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงราย
1037 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / อัมพวัน นันทขว้าง / 2545 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน -- เชียงใหม่
นักลงทุน
1038 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / ขวัญหทัย สุขสมณะ / 2545 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงราย
1039 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างของร้านค้าปลีกในจังหวัดนครสวรรค์ / ปรีดา โพธิสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- นครสวรรค์
ร้านค้าปลีก -- นครสวรรค์
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- นครสวรรค์
1040 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมพูนุท สุจริตจันทร์ / ชมพูนุท สุจริตจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
บริการทางการแพทย์
ตำบลสุเทพ (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70