ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา หัตถสิน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
เภสัชกรรม
Pharmaceutical services -- Chaing Mai
Hospital and community -- Chaing Mai
Hospitals -- Outpatient services
1002 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ / สุพัฒน์ สิโรรส / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
การบิน
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
1003 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมการเกษตรของชุมชนไทลื้อบ้านท่าหล่ม ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / พวงผกา วรรณคำ / 2545 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงราย
ลื้อ
เกษตรกรรม -- เชียงราย
1004 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีทำการเกษตรไปสู่เกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / วิญญู พันธ์โต / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรอินทรีย์ -- พะเยา
เกษตรกรรม -- พะเยา
1005 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา / เอกรัตน์ ศรีวิรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
ผัก -- การปลูก
เกษตรกร -- สงขลา
1006 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของเกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ / จักรพงษ์ วงศาพาน / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซมูลสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
1007 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / อชิรญา คุณประดิษฐ์ / 2545 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
1008 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้ารายใหญ่ในเขตภาคเหนือ / อนันต์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1009 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมชาย โชคบุณยสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัตรเครดิต
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1010 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ประเภทบัญชีเงินฝากประจำของลูกค้าธนาคารพาณิชย์หนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิทยา ธีรกีรยุต / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
เงินฝากธนาคาร
ลูกค้า
1011 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณาของธุรกิจ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปาริชาติ ศรีสมเพ็ชร์ / 2545 /Full Text
Subject
โฆษณา
1012 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / นฤภัทร เดชอมรธัญ / 2545 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
การจัดซื้อ
1013 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ทวีเดช ดวงวิจิตร / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -- เชียงใหม่
1014 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวของบริษัทใน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / พัฒน์พงษ์ ผาทอง / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
รถยนต์
บริษัท -- ลำพูน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
1015 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างขวัญและแรงจูงใจของตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ร้อยตำรวจเอก / เทพวิฑูร ฉางข้าวไชย / 2545 /Full Text
Subject
ตำรวจตระเวนชายแดน -- เชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
1016 ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษาตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน / ณภัทร ทินราช / 2545 /Full Text
Subject
ตำรวจ
1017 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการจัดการขยะของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน / เรืองเดช ทองสถิตย์ / 2545 /Full Text
Subject
ขยะ -- น่าน
ขยะ -- แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย
1018 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้น้ำมันบางจากในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กนก จีรวุฒิ / 2545 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
น้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิง -- แง่เศรษฐกิจ
1019 ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามหลัง พ.ศ. 2518 / พิษณุ ประทุมทอง / 2545 /Full Text
Subject
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม
เวียดนาม -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
1020 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สนธยา ตันมูล / 2545 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
โคนม -- การเลี้ยง
การส่งเสริมการเกษตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70