ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว / นฤบาล จิตทยานันท์ / 2545 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
กฎหมายแรงงาน
แรงงานต่างด้าว
982 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย / สลิลลา ขันทะฮ้อ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ประกันคุณภาพ
983 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน / ศรัญญา ปันอินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
นักเรียน -- พะเยา
984 ปัจจัยที่พยากรณ์ขวัญในการทำงานของพนักงานจัดการและพนักงานบังคับบัญชา ของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ / บวรสิทธิ์ กุศลวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ขวัญในการทำงาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การทำงาน -- แง่จิตวิทยา
985 ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในองค์การ / เยาวลักษณ์ ปานพลอย / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ -- พนักงาน
บุคลิกภาพ
การพัฒนาองค์การ
การเรียนรู้
การพัฒนาตนเอง
986 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สลักจิต ติยะไพรัช / 2545 /Full Text
Subject
ศิลปหัตถกรรม -- เชียงราย
ของที่ระลึก
นักท่องเที่ยว -- เชียงราย
987 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสำเร็จในการทำงานของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาวดี ทวีพิริยะ / 2545 /Full Text
Subject
ความสำเร็จ
ครูภาษาอังกฤษ -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
988 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / ประจักษ์ วงค์ปัญญา / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
989 ปัจจัยที่มีต่อขวัญของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจเอก / มานพ คนหลัก / 2545 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
990 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / นิจดา เตชะเจริญวิกุล / 2545 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
เชียงราย -- การค้า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
991 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การเดินทางทางอากาศผ่านท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีศาสตรา มะเทวิน / 2545 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
การขนส่งทางอากาศ -- เชียงใหม่ -- อุปทานและอุปสงค์
การเดินทาง -- อุปทานและอุปสงค์
992 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมในช่วงฤดูฝน ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / ชาติชาย โยเหลา / 2545 /Full Text
Subject
โคนม -- โรค
โรคสัตว์
โคนม -- การเลี้ยง
โรคเต้านมอักเสบ
เกษตรกร -- เชียงใหม่
993 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมของเกษตรกรในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ / เอกชัย ตั้งบริบูรณ์รัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7
เมล็ดพันธุ์
เกษตรกร -- เชียงใหม่
994 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตปลาส้ม ของกลุ่มแม่บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ศรัญญา สว่างทิตย์ / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านสันเวียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
ปลาส้ม -- การผลิต -- พะเยา
995 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกรรายย่อยลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ หน่วยอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / บุญยืน กาชัย / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เกษตรกร -- เชียงราย
สินเชื่อเกษตร -- เชียงราย
หนี้ -- เชียงราย
996 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / บรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- แม่ฮ่องสอน
การอนุรักษ์น้ำ -- แม่ฮ่องสอน
หญ้าแฝก
ชาวเขา
997 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / อมรินทร์ หน่อไชยวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- การดูแล
Acquired Immunodeficiency syndrome
HIV infections
Self care
Dissertations, academic -- Public Health
998 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มในการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวในอำเภอสันกำแพง / ลักขณา ต่อพล / 2545 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว
สินค้า
999 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ ของผู้ซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ผดุงศิลป์ แสงเพ็ชร / 2545 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1000 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของนักวิชาการด้านสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง / สมเกียรติยศ วรเดช / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สาธารณสุข
วิจัย
นักวิชาการ -- พัทลุง
Dissertations, academic -- Public health
Public health -- Manpower -- Phatthalung
Research
Public health office -- Phatthalung


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70