ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จีรพรรณ มหาพรหม / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
82 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองในการป้องกัน การติดยาบ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / นภาพร จันทวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ยากระตุ้นประสาท
ความนับถือตนเอง
83 การใช้กิจกรรมที่เน้นวัฒนธรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเข้าใจในวัฒนธรรมทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / กุลกันยา สิมารักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การฟัง
วัฒนธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
84 การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / อินทิรา รุมาส / 2545 /Full Text
Subject
จริยธรรม
การเล่านิทาน
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงราย
85 การใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสอนเขียนเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย -- นักศึกษา
การเขียนเรื่องสั้น
ความคิดสร้างสรรค์
86 การใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 / ปรีดา โคตร์ภู / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
87 การใช้ค่ายสังคมจิตเวช กระบวนการกลุ่ม และครอบครัวบำบัดเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในนักเรียนของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ดรุณี แปงทิศ / 2545 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ครอบครัว
จิตเวชศาสตร์
กลุ่มสัมพันธ์
88 การใช้โครงงานคณิตศาสตร์ ในการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ตระกูลพันธุ์ กันไว / 2545 /Full Text
Subject
โครงงานคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
89 การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการเพิ่มความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของผู้ติดสารแอมเฟตามีน / ชนิกรรดา ไทยสังคม / 2545 /Full Text
Subject
จิตบำบัดหมู่
แอมฟิตะมิน
ความนับถือตนเอง
สัจจการแห่งตน
Dissertations, academic -- nursing
90 การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ชลธิดา สิมะวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
จิตบำบัด -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
91 การใช้จินตภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ทวีพร สุขแสง / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
92 การใช้ชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เสาวภา ประพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
การเรียน
93 การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานในการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน / รัตติกาล ทิพยมหิงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การทำงาน
ประสิทธิภาพ
94 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย / มัณฑนา ทิพย์วารีรมย์ / 2545 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- สุโขทัย
ที่ดิน
พืชเศรษฐกิจ -- สุโขทัย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
95 การใช้เทคนิคโกลวดิสชารจ์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอ / วรรณดาเรศ โภคาพานิช / 2545 /Full Text
Subject
โกลวดิสชารจ์
สิ่งทอ
96 การใช้เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / รัชนีพร สุกิน / 2545 /Full Text
Subject
กีฬา -- แง่จิตวิทยา
ผู้ฝึกกีฬา
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
97 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในเครือ / ธงธรรม เจียงสถาพร / 2545 /Full Text
Subject
โรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโรงแรม
98 การใช้น้ำมันพืช อังคัก โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและแป้งมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก / พัชรีย์ พัฒนากูล / 2545 /Full Text
Subject
ไส้กรอก
น้ำมันพืช
ถั่วเหลือง
แป้งมันสำปะหลัง
99 การใช้นิทานพื้นบ้านล้านนาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด การเขียนภาษาอังกฤษ และความตระหนักในคุณค่า ของภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัชราภรณ์ ตั้งวิวัฒนาพานิช / 2545 /Full Text
Subject
การอ่าน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การสอนด้วยอุปกรณ์
100 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / จริยาพร ต๊ะโพธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70